Belangrijke updates

De uitzonderlijke situatie rond COVID-19 en de recente invoering van een aantal lockdown-regels ter bescherming van ieders veiligheid en gezondheid dwingen Vinted om te reageren. Lees onze speciale pagina over COVID-19 voor meer informatie over veranderingen in het beleid en verzendprocedures. 

Belangrijke updates

De uitzonderlijke situatie rond COVID-19 en de recente invoering van een aantal lockdown-regels ter bescherming van ieders veiligheid en gezondheid dwingen Vinted om te reageren. Lees onze speciale pagina over COVID-19 voor meer informatie over veranderingen in het beleid en verzendprocedures. 

Vinted Gebruiksvoorwaarden

​Algemene gebruiksvoorwaarden van Vinted

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN – nieuwe versie van toepassing vanaf 17 september 2020

De VINTED online listing service (hierna te noemen de "Website") wordt beheerd door VINTED, UAB (hierna te noemen "VINTED"), een bedrijf dat gevestigd is aan Svitrigailos st. 13, 03228 Vilnius, Litouwen, ingeschreven in het Handelsregister van de Republiek Litouwen onder nummer 302767152.

Voorafgaand aan de registratie op de Website dient elke Gebruiker deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de "Algemene Voorwaarden"), het Privacybeleid (zoals aangegeven in de begripsbepalingen, die eveneens zullen worden bijgewerkt), en de overige verplichte bepalingen van de Website te lezen, te aanvaarden en te verklaren zich daaraan te zullen houden.

1. DOEL

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt de verhouding tussen VINTED en Gebruikers of Bezoekers vastgelegd.

1.2 U kunt contact opnemen met VINTED door dit formulier in te vullen.

1.3 De Website biedt Gebruikers de mogelijkheid Artikelen te ruilen en/of te verkopen en/of te kopen en gebruik te maken van de overige Aanvullende Diensten die op de Website worden aangeboden.

1.4 De Diensten zijn niet bestemd voor minderjarigen. Voor het gebruik door minderjarigen dient een (volwassen) ouder of voogd zich te registreren voor het gebruik van de Diensten en toezicht te houden op het gebruik van de Diensten door de minderjarige.

De Diensten mogen niet worden gebruikt door beroepsmatige verkopers. Voor beroepsmatige Verkopers die transacties met consumenten aangaan gelden specifieke wettelijke bepalingen.

1.5 Wanneer een Gebruiker zich op de Website registreert, dient deze (uitdrukkelijk of via een Facebook- of Google-profiel) zijn/haar gebruikersnaam (pseudoniem), e-mailadres en wachtwoord in te voeren zodat de Website de Gebruiker elke keer wanneer hij/zij de Website bezoekt kan herkennen. Ook wanneer de Gebruiker bij de registratie op de Website zijn/haar achternaam en voornaam heeft opgegeven, zien de andere Gebruikers alleen de gebruikersnaam (het pseudoniem) van de Gebruiker; deze kan afwijken van zijn/haar achternaam en voornaam. VINTED kan u voor beveiligingsdoeleinden verzoeken bepaalde bevestigingen te maken over uw account. Zulke bevestigingen kunnen onder meer bestaan aan het koppelen van uw Facebook, Google of ander account van een derde partij; het bevestigen van uw telefoonnummer; bewijs dat u de houder bent van een credit card; het geven van een unieke pincode of andere bevestiging die VINTED naar eigen goeddunken kan introduceren. Alle gegevens die worden verzameld als gevolg van een dergelijke bevestiging worden conform ons Privacybeleid dat onderdeel uitmaakt van de contractuele afspraken tussen VINTED en de Gebruiker.

VINTED kan geheel naar eigen goeddunken de Algemene Voorwaarden wijzigen:

a) om de Algemene Voorwaarden aan te passen aan geldende of nieuwe wet- of regelgeving;

b) om de Algemene Voorwaarden aan te passen aan een besluit van een rechterlijke instantie, een consumentenorganisatie of een andere bevoegde instantie dat van invloed is op de content van de Website;

c) om een fout te herstellen (bijvoorbeeld spelfouten of andere fouten waardoor de betekenis van bestaande zinnen niet wordt aangetast) die tot dusver nog niet was opgemerkt.

d) om deze voorwaarden te verduidelijken of redelijker te maken;

e) om veranderingen en ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering te weerspiegelen;

f) om veranderingen in marktomstandigheden of marktstandaarden te weerspiegelen.

Binnen de grenzen van toepasselijke wetgeving worden Gebruikers ingelicht over alle andere wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen de Prijslijst (bijv. nieuwe diensten), door middel van een bericht op de Website vijftien (15) dagen voordat de wijziging ingaat of, in geval van een meer ingrijpende wijziging (zoals wijzigingen waardoor Gebruikers meer verplichtingen krijgen of die van invloed zijn op de belangrijkste functionaliteiten van het platform), door middel van een e-mail aan het bij de registratie opgegeven e-mailadres, vier (4) weken voordat de wijziging ingaat. Indien de Gebruiker het niet eens is met een of meer voorgestelde wijzigingen kan de Gebruiker ervoor kiezen zijn/haar relatie met VINTED te beëindigen en zijn/haar VINTED account te sluiten, zoals vermeld in paragraaf 15.3. Op de Website gepubliceerde wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn met onmiddellijke ingang van toepassing op Bezoekers.

1.6 De Gebruiker wordt er uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen veilig netwerk is. De Gebruiker erkent dat hij/zij volledig geïnformeerd is over de onbetrouwbaarheid van het internet, met name voor wat betreft beveiligingsinbreuken betreffende de overdracht van gegevens, en dat er geen garanties worden gegeven met betrekking tot de omvang en snelheid van gegevensoverdracht. Wij doen ons best VINTED zo veilig mogelijk te houden. Het internet is echter geen veilig netwerk en een inbreuk op de betrouwbaarheid van het systeem kan buiten de wil van VINTED plaatsvinden. VINTED kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onvoorzienbare gebeurtenissen zoals beveiligingsinbreuken betreffende de overdracht van gegevens of voor het garanderen van gegevensoverdracht met een bepaalde omvang of snelheid. Het is aan de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of software te beschermen, met name tegen besmetting met virussen die op het internet circuleren.

2 BEGRIPSBEPALINGEN

Koper – elke Gebruiker die een of meer Artikelen op de Website koopt of wil kopen;

Artikelen – de goederen/artikelen waarvan de verkoop niet door nationale toepasselijke wetgeving wordt verboden en die door de Gebruiker in de corresponderende Catalogus op de Website staan vermeld voor verkoop, ruil of donatie;

Catalogus – de elektronische catalogus waarin dezelfde soort Artikelen staan vermeld, waarbij geldt dat alle Gebruikers zich dienen te houden aan het door VINTED vastgestelde Catalogusreglement;

Gebruikersaccount of Account – de registratie van de Gebruiker op de Website; de gegenereerde account bevat persoonsgegevens;

Accounts van Sociale Netwerken – accounts op Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube en andere sociale netwerken waar informatie over de Website en de daarop verleende Diensten wordt verstrekt, en de door Gebruikers gepubliceerde content wordt gedeeld;

Ontvangstbevestiging – de bevestiging dat de Koper of de Gebruiker het Artikel heeft ontvangen;

Forum – de pagina van de Website waar Gebruikers openlijk kunnen communiceren over een bepaald onderwerp of zonder een specifiek onderwerp. De voor het Forum geldende regels staan hier vermeld;

Prijslijst – het document waarin de prijzen van de betaale Diensten van VINTED staan vermeld;

Persoonlijke Berichten – communicatie door het uitwisselen van persoonlijke berichten tussen Gebruikers via het berichtensysteem van de Website, waartoe alleen de betrokken Gebruikers toegang hebben;

Nieuws – op de Website gepubliceerde aanbiedingen voor de korte en lange termijn, wedstrijden of nieuwe Diensten;

Privacybeleid – het document waarin is vastgelegd op welke wijze VINTED persoonsgegevens en andere belangrijke informatie van een Bezoeker of een Gebruiker gebruikt, bewaart en doorgeeft;

Cookiebeleid - het document waarin is vastgelegd op welke wijze VINTED door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en andere belangrijke informatie van een Bezoeker of een Gebruiker verzamelt, gebruikt, bewaart en doorgeeft;

Diensten – alle diensten, waaronder begrepen de Belangrijkste Diensten en de Aanvullende Diensten;

Aanvullende Diensten – de door VINTED verleende en op de Website vermelde aanvullende betaaldiensten (zoals vermeld in de Prijslijst), zoals de identiteitsverificatiediensten, die niet onder de belangrijkste diensten vallen en waarvoor vaak afzonderlijke algemene gebruiksvoorwaarden gelden;

Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst – de voor de Gebruiker optionele Dienst waarmee de betaling en bezorging van een Artikel kan worden geregeld wanneer de Transactie bestaat uit een verkoopovereenkomst:

 • Voor Frankrijk is de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst beschikbaar op het vasteland van Frankrijk en op Corsica;
 • Voor Spanje is de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst beschikbaar op het vasteland van Spanje en op Ibiza en Mallorca.
 • Voor Nederland is de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst beschikbaar op het vasteland van Nederland.
 • Voor Luxemburg is de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst beschikbaar in het gebied van het Groothertogdom Luxemburg.

Geïntegreerde Betaaldienst – de online Betaaldienst voor Artikelen waartoe de Koper via de Website toegang heeft, waarbij de betaaldienst door de partner van VINTED wordt uitgevoerd;

Geïntegreerde Verzenddienst – de door de Koper betaalde Verzend- en Bezorgingsdienst die de Verkoper in staat stelt het Artikel bij de Koper te bezorgen als onderdeel van een verkoopovereenkomst, waarbij de verzendings-, vervoers- en bezorgingsdiensten door een van de Partners van VINTED worden uitgevoerd;

Belangrijkste Diensten – de door VINTED aan Gebruikers en Bezoekers geboden optie, nadrukkelijk zonder enige beperking de Artikelen in de desbetreffende Catalogus te vermelden, de Artikelen te bekijken, rechtstreeks deel te nemen in de ruil of de koop-verkoop of een andere Transactie, gebruik te maken van de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddiensten en persoonlijk en/of in het openbaar contact met hen te houden, met name door gebruikmaking van het Forum;

Website – de VINTED-website, alsmede de op smartphones of tablets gedownloade mobiele applicaties van VINTED;

Transactie – alle transacties waarbij de eigendom en/of het gebruik van een Artikel overgaat van de ene Gebruiker op de andere, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper tot stand gekomen verkoopovereenkomst, of de ruil of een andere door Gebruikers uitgevoerde transactie;

Gebruiker – eenieder die, na zich op de Website te hebben geregistreerd, gebruik mag maken van alle Diensten van de Website ter vervulling van zijn/haar persoonlijke behoeften die geen verband houden met beroepsmatige activiteiten;

Verkoper – elke Gebruiker die een of meer Artikelen in de desbetreffende Catalogus van de Website vermeldt;

Bezoeker – eenieder die zich niet op de Website heeft geregistreerd en de Website zonder registratie gebruikt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

3 DIENSTEN

3.1 VINTED is een online intermediaire hostingservice die Gebruikers een virtuele markt aanbiedt in de vorm van de Website, een gesystematiseerde Catalogus en een Forum. Gebruikers kunnen hun Artikelen in de juiste Catalogus op de Website plaatsen, Artikelen ruilen, kopen of verkopen, de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst gebruiken, met elkaar communiceren door het verzenden van Persoonlijke Berichten, met elkaar communiceren op het Forum en gebruik maken van de overige door de Website aangeboden Aanvullende Diensten. VINTED is geen partij bij Transacties tussen Gebruikers. Door VINTED worden in geen geval op de Website getoonde Artikelen gekocht, verkocht of geruild, en VINTED maakt daar ook geen aanspraak op. VINTED biedt Diensten aan voor het faciliteren van Transacties.

3.2 Gebruikers kunnen op de Website Aanvullende Diensten bestellen onder de op de Website getoonde voorwaarden en het daarvoor verschuldigde bedrag (zoals vermeld in de Prijslijst) aan VINTED betalen, met inbegrip van, indien beschikbaar, de identiteitsverificatiedienst.

3.3 Deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de overige op de Website van VINTED gepubliceerde regelingen zijn van toepassing op de Gebruikers en de Bezoekers van de door VINTED aangehouden Accounts van Sociale Netwerken, en deze Gebruikers en Bezoekers dienen zich daaraan te houden.

4.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Alleen goederen die worden genoemd in de regels van de Catalogus mogen op de Site worden geplaatst;
 • De Verkoper zorgt ervoor dat zijn/haar Artikelen voldoen aan de regels van de Catalogus. Sommige categorieën artikelen mogen niet worden geüpload.
 • De Verkoper moet de eigenaar zijn van deze Artikelen en het recht hebben deze te verkopen, ruilen of doneren.
 • De verkoop, de ruil, het gebruik of het bezit van die Artikelen mag geen inbreuk vormen op de rechten van derden, dient in overeenstemming te zijn met intellectuele eigendomsrechten en mag niet in strijd zijn met plaatselijke, nationale of internationale toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Het Artikel dient te voldoen aan de in het algemeen op de markt voor dit soort Artikelen toegepaste vereisten, afhankelijk van de aard van de Transactie, tenzij de Koper en de Verkoper anderszins zijn overeengekomen.

4.2 Voor het plaatsen van een Artikel in de Catalogus moet de Verkoper de vragenlijst invullen voor het plaatsen van het Artikel. De Verkoper dient het Artikel zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven, eventuele gebreken te vermelden en de prijs van het Artikel te noemen. Wanneer de Verkoper het Artikel plaatst, verklaart hij/zij dat het Artikel voldoet aan de gegeven omschrijving en dat die omschrijving volledig is. Het plaatsen van Artikelen in de Catalogus op de Website is gratis. Verkopers kunnen daarnaast besluiten om voor aanvullende diensten te betalen bijvoorbeeld om de zichtbaarheid van hun Artikelen te verbeteren.

4.3 Het in de Catalogus vermelde Artikel dient niet alleen in de vragenlijst voor het plaatsen van het Artikel worden omschreven, maar er moet ook een foto van worden gemaakt. De foto moet naast de omschrijving van het Artikel worden geplaatst. Er dient bij het plaatsen van het Artikel ten minste één foto van goede kwaliteit te worden geüpload (het gebruik van foto’s van soortgelijke artikelen of foto’s die op internet zijn gevonden is niet toegestaan). De foto moet de werkelijke kwaliteit en het uiterlijke voorkomen van het Artikel weergeven, en eventuele gebreken aan het Artikel moeten eveneens in beeld worden gebracht.

4.4 Er mag een onbeperkt aantal Artikelen in de Catalogus op de Website worden geplaatst. Het is niet toegestaan meerdere malen hetzelfde Artikel in de Catalogus van de Website te plaatsen.

4.5 De Verkoper die het Artikel heeft geplaatst kan dit te allen tijde weer intrekken of de prijs daarvan wijzigen voordat hij/zij in contact treedt met een Gebruiker voor de verkoop of ruil van het desbetreffende Artikel.

5 VERKOOP VAN ARTIKELEN EN PRIJZEN VAN AANVULLENDE DIENSTEN

5.1 Ten behoeve van de Aanvullende Diensten dient de Gebruiker zijn/haar bankgegevens te verstrekken, zodat het bedrag van de op de Website tot stand gekomen verkoop op zijn/haar bankrekening kan worden overgemaakt. Indien een bankrekening of bankpas van een derde op de Website is geregistreerd, kan het VINTED-team vragen om een legitimatiebewijs.

Deze diensten brengen kosten met zich mee die door de Gebruiker verschuldigd zijn. De tarieven staan vermeld op de Prijslijst. VINTED kan de Prijslijst te allen tijde wijzigen zoals hierboven vermeld in artikel 1.5.

Als de Gebruiker het niet eens is met een van de voorgestelde wijzigingen, kan de Gebruiker ervoor kiezen om zijn/haar relatie met VINTED te beëindigen en zijn/haar VINTED account te sluiten zoals vermeld in paragraaf 15.3.

5.2 Gebruikers kunnen Artikelen uitwisselen. In dit geval vindt de uitwisseling rechtstreeks tussen de Gebruikers plaats. VINTED is niet verantwoordelijk voor, noch organiseert VINTED de verzendingen tussen Gebruikers in het geval van een uitwisseling.

5.3 Wanneer een Artikel uit de Catalogus te koop wordt aangeboden, geldt dit als een aanbod voor verkoop van het desbetreffende Artikel door de Verkoper, welk aanbod door een Koper kan worden aanvaard.

5.4 In het geval dat de Transactie een verkoop is (geen uitwisseling) wordt de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst automatisch aangeboden aan de Kopers. Indien de Koper kiest voor de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst wordt hij/zij geacht het aanbod van de Verkoper te hebben aanvaard zodra hij/zij op de betaalpagina op "Betalen" heeft geklikt. De Koper erkent dat zijn/haar aanvaarding van het aanbod heeft plaatsgevonden met inachtneming van de beschrijving van het Artikel waar de verkoop op ziet, en dat dit een vaste verbintenis is om een overeenkomst met de Verkoper aan te gaan onder de voorwaarden van het aanbod.

5.5 De Koper kan besluiten geen gebruik te maken van de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst. In dat geval zijn de Koper en de Verkoper zelf verantwoordelijk voor de organisatie en gevolgen van de Verzending van het Artikel en kunnen zij geen gebruik maken van de in dat verband door VINTED geboden assistentie.

5.6 Gegevens over de bestaande reclamediensten staan vermeld in de Prijslijst. Deze Diensten kunnen te allen tijde worden gewijzigd zoals hierboven vermeld in artikel 1.5. Als de Gebruiker het niet eens is met een van de voorgestelde wijzigingen, kan de Gebruiker ervoor kiezen om zijn/haar relatie met VINTED te beëindigen en zijn/haar VINTED account te sluiten zoals vermeld in paragraaf 15.3.

6 GEÏNTEGREERDE BETAALDIENST

6.1 De Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is alleen in sommige landen beschikbaar. Als de Dienst niet beschikbaar is, dienen de Verkoper en de Koper andere methoden voor hun Transactie overeen te komen.

6.2 De Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is optioneel en wordt automatisch aangeboden aan Kopers in het geval dat de Transactie een verkoop is. Zodra een Koper besluit gebruik te maken van de Geïntegreerde Betaaldienst en de Verkoper zich daarvoor niet heeft afgemeld, dient de Verkoper daaraan te voldoen.

6.3 Ingeval van gebruik van de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst, wordt de betaling en levering van een Artikel vergemakkelijkt en beveiligd. Vanwege deze aanvullende Kopersbescherming brengt VINTED respectieve vergoedingen voor dergelijke diensten in rekening. In dit geval betalen Kopers voor elke Transactie bovenop de aankoopprijs een vergoeding voor het gebruik van deze Aanvullende Dienst door VINTED. Het totale bedrag van deze vergoeding wordt voorafgaand aan de afronding van de bestelling aan de Koper getoond en berekend in overeenstemming met de Prijslijst. De betaling van de Geïntegreerde Betaaldienst stelt de Koper in staat om te profiteren van de Kopersbescherming zoals bepaald in Artikel 8.1 hieronder.

6.4 Als onderdeel van de Geïntegreerde Betaaldienst dient de Koper met een creditcard of betaalkaart, of een andere betaalmethode die van tijd tot tijd kan worden ingevoerd, vooraf te betalen voor het/de van de Verkoper gekochte Artikel(en) door gebruikmaking van de via de Website beschikbare Geïntegreerde Betaaldienst.

6.5 De door de Koper betaalde bedragen worden door een door VINTED gekozen financiële dienstverlener bewaard in een e-wallet die functioneert als een geblokkeerde rekening totdat de transactie voltooid is. De transactie is voltooid wanner de Koper aan VINTED heeft bevestigd dat het Artikel overeenkomst met de voorwaarden van het aanbod of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een geschil kan ontstaan of nadat een geschil is opgelost, voor zover van toepassing. Wanneer de transactie eenmaal voltooid is, worden de gelden onmiddellijk overgemaakt naar het e-wallet van de Verkoper. De gelden in het e-wallet van de Gebruiker kunnen te allen tijde, in elk willekeurig bedrag en zonder overboekingskosten worden overgeboekt naar zijn/haar bankrekening. De gelden in het e-wallet kunnen ook worden gebruikt voor het kopen van Artikelen op VINTED van andere Gebruikers.

6.6 VINTED schakelt een derde-dienstverlener in voor de verwerking van de betaling en de opslag van de gegevens van de creditcard of betaalkaart. Om de Geïntegreerde Betaaldienst te kunnen gebruiken verklaart de Koper dat hij/zij de algemene voorwaarden van deze dienstverlener aanvaardt. De Koper is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de creditcard- of betaalkaartgegevens en VINTED wijst alle verantwoordelijkheid af voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

6.7 Houd er rekening mee dat het recht om de betaaldiensten te gebruiken alleen geldt voor verkoop op eigen naam van de Gebruiker. De Gebruiker mag de betaaldiensten niet doorverkopen, verhuren of op een andere basis derden toestaan ze te gebruiken om dergelijke derden voor hun diensten te laten betalen. De Gebruiker mag de betaaldiensten niet gebruiken voor verschillende soorten producten en diensten anders dan geregistreerd bij VINTED. In het bijzonder bevestigt de Gebruiker dat hij/zij de betaaldiensten niet zal gebruiken voor enig type product of dienst die niet voorkomt in de regels voor de Catalogus het Catalogusreglement. Als VINTED op enig moment ontdekt dat de informatie die een Gebruiker over zichzelf heeft verstrekt onjuist of gewijzigd is zonder VINTED hierover te hebbe geïnformeerd of als een Gebruiker een van deze voorwaarden schendt, kunnen de Diensten met onmiddellijke ingang worden opgeschort en/of beëindigd.

6.8 Indien een Gebruiker een vermoeden van fraude heeft, van welke aard dan ook, schorst VINTED de account van de desbetreffende Gebruiker met onmiddellijke ingang, alsmede de lopende transacties, in afwachting van de uitkomst van het te verrichten onderzoek.

6.9 Indien de dienstverlener die verantwoordelijk is voor de Geïntegreerde Betaaldienst een probleem meldt bij VINTED, schorst VINTED met onmiddellijke ingang de account van de desbetreffende Gebruiker, alsmede de lopende transacties, in afwachting van de uitkomst van het te verrichten onderzoek.

6.10 VINTED behoudt zich het recht voor om een Gebruikersaccount op te schorten als een Gebruiker een geschil oproept via een externe betalingsdienstaanbieder en VINTED heeft een legitieme reden om dit te doen (bijv. in geval van schending van een toepasselijke wet en/of van deze Algemene voorwaarden en/of bij een waarschijnlijkheid van misbruik van de Website).

7 GEÏNTEGREERDE VERZENDDIENST

7.1 De Geïntegreerde Verzenddienst is alleen beschikbaar als de Koper de Geïntegreerde Betaaldienst gebruikt. Voor haar Geïntegreerde Verzenddienst biedt VINTED haar Gebruikers de diensten aan van derden-dienstverleners die gespecialiseerd zijn in vervoer en levering, zoals hieronder nader omschreven. VINTED kan te allen tijde gebruik maken van een andere derde-dienstverlener in die branche. In dat geval zijn dezelfde regels als hieronder vermeld met onmiddellijke ingang van kracht.

Vanaf het moment dat de Gebruiker kiest voor een van deze Diensten en VINTED daarvoor betaalt, houdt VINTED het bedrag in de e-wallet op een geblokkeerde rekening.

Geïntegreerde verzendlabels worden door VINTED aangemaakt in de volgende gevallen:

(1) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Mondial Relay wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat gebruikt dient te worden voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, (i) ontvangt de Verkoper het bedrag voor het artikel dat op de geblokkeerde rekening wordt aangehouden, en (ii) het resterende deel, d.w.z. het vooraf betaalde bedrag voor de verzenddienst, wordt betaald aan VINTED. Wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van de dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Mondial Relay van toepassing op de Gebruiker die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. De Verkoper profiteert met name van een schadevergoeding van maximaal 25 euro op grond van de verzekering van Mondial Relay.

(2) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Chronopost, wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat dient te worden gebruikt voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, (i) ontvangt de Verkoper het bedrag voor het artikel dat op de geblokkeerde rekening wordt aangehouden, en (ii) het resterende deel, d.w.z. het vooraf betaalde bedrag voor de verzenddienst, wordt betaald aan VINTED. Wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van de dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Chronopost Shop2Shop  van toepassing op de Gebruiker die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. De Verkoper profiteert met name van een schadevergoeding van maximaal 33 euro op grond van de verzekering van Chronopost.

(3) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Correos, wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat dient te worden gebruikt voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, (i) ontvangt de Verkoper het bedrag voor het artikel dat op de geblokkeerde rekening wordt aangehouden, en (ii) het resterende deel, d.w.z. het vooraf betaalde bedrag voor de verzenddienst, wordt betaald aan VINTED. Wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van de dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Correos van toepassing op de Gebruiker die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. De Verkoper, die profiteert van het geïntegreerde verzendlabel, zal van VINTED een schadevergoeding van maximaal 20 euro ontvangen wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat.

(4) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van DPD (Nederland) BV wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat dient te worden gebruikt voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, (i) ontvangt de Verkoper het bedrag voor het artikel dat op de geblokkeerde rekening wordt aangehouden, en (ii) het resterende deel, d.w.z. het vooraf betaalde bedrag voor de verzenddienst, wordt betaald aan VINTED. Wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van deze dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van DPD (Nederland) BV van toepassing op de Gebruiker, die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. De Verkoper profiteert met name van een schadevergoeding van maximaal 520 euro op grond van de verzekering van DPD (Nederland) BV.

(5) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van DHL Parcel (Netherlands) B.V., wordt er automatisch een vooraf betaald VINTED-verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat dient te worden gebruikt voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, (i) ontvangt de Verkoper het bedrag voor het artikel dat op de geblokkeerde rekening wordt aangehouden, en (ii) het resterende bedrag, d.w.z. het vooraf betaalde bedrag voor de verzenddienst, wordt betaald aan VINTED. Wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van de dienst ontvangt de Verkoper, die profiteert van het geïntegreerde verzendlabel, van VINTED een schadevergoeding van maximaal 20 euro wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat. Als onderdeel van de dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van DHL Parcel (Netherlands) B.V. van toepassing tussen VINTED en de Verkoper, die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel.

(6) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Homerr, wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat dient te worden gebruikt voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, (i) ontvangt de Verkoper het bedrag voor het artikel dat op de geblokkeerde rekening wordt aangehouden, en (ii) het resterende deel, d.w.z. het vooraf betaalde bedrag voor de verzenddienst, wordt betaald aan VINTED. Wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van de dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Homerr van toepassing op de Gebruiker die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. De Verkoper, die profiteert van het geïntegreerde verzendlabel, zal van VINTED een schadevergoeding van maximaal 20 euro ontvangen wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat.

(7) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Relais Colis, wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat dient te worden gebruikt voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, (i) ontvangt de Verkoper het bedrag voor het artikel dat op de geblokkeerde rekening wordt aangehouden, en (ii) het resterende deel, d.w.z. het vooraf betaalde bedrag voor de verzenddienst, wordt betaald aan VINTED. Wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van de dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Relais Colis van toepassing op de Gebruiker die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. De Verkoper, die profiteert van het geïntegreerde verzendlabel, zal van VINTED een schadevergoeding van maximaal 25 euro ontvangen wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat.

Aanwijzingen voor verzending, wanneer de Verkoper het verzendlabel zelf moet kopen volgens de aanwijzingen van VINTED:

(1) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van La Poste, geeft VINTED meteen de aanwijzingen voor verzending aan de Verkoper door. In dit geval worden het door de Koper voor het Artikel betaalde bedrag en de verzendkosten op de geblokkeerde rekening aangehouden. De Verkoper moet voor de verzending betalen volgens de aanwijzingen voor verzending van VINTED, en het artikel aan de Koper toezenden. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, worden de prijs voor het artikel en de verzendkosten van de geblokkeerde rekening naar de Verkoper overgeboekt. Binnen het kader van de verzending vergoedt VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag van de prijs aan de Koper, indien het Artikel tijdens de verzending verloren gaat. De schadevergoeding voor de Verkoper komt voor rekening van La Poste, mits de claim wordt gehonoreerd. De Algemene Voorwaarden van La Poste zijn van toepassing, met inbegrip van de hoogte van de beschikbare schadevergoeding. Zie voor meer informatie de website van La Poste.

(2) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Bpost International, geeft VINTED meteen de aanwijzingen voor verzending aan de Verkoper door. In dit geval worden het door de Koper voor het Artikel betaalde bedrag en de verzendkosten op de geblokkeerde rekening aangehouden. De Verkoper moet voor de verzending betalen volgens de aanwijzingen voor verzending van VINTED, en het artikel aan de Koper toezenden. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, worden de prijs voor het artikel en de verzendkosten van de geblokkeerde rekening naar de Verkoper overgeboekt. Binnen het kader van de verzending vergoedt VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag van de prijs aan de Koper, indien het Artikel tijdens de verzending verloren gaat. De schadevergoeding voor de Verkoper komt voor rekening van Bpost International, mits de claim wordt gehonoreerd. De Algemene Voorwaarden van Bpost International zijn van toepassing, met inbegrip van de hoogte van de beschikbare schadevergoeding. Zie voor meer informatie de website van Bpost International.

(3) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Colissimo International, geeft VINTED meteen de aanwijzingen voor verzending aan de Verkoper door. In dit geval worden het door de Koper voor het Artikel betaalde bedrag en de verzendkosten op de geblokkeerde rekening aangehouden. De Verkoper moet voor de verzending betalen volgens de aanwijzingen voor verzending van VINTED, en het artikel aan de Koper toezenden. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, worden de prijs voor het artikel en de verzendkosten van de geblokkeerde rekening naar de Verkoper overgeboekt. Binnen het kader van de verzending vergoedt VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag van de prijs aan de Koper, indien het Artikel tijdens de verzending verloren gaat. De schadevergoeding voor de Verkoper komt voor rekening van Colissimo International, mits de claim wordt gehonoreerd. De Algemene Voorwaarden van Colissimo International zijn van toepassing, met inbegrip van de hoogte van de beschikbare schadevergoeding. Zie voor meer informatie de website van Colissimo International.

(4) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Correos International, geeft VINTED meteen de aanwijzingen voor verzending aan de Verkoper door. In dit geval worden het door de Koper voor het Artikel betaalde bedrag en de verzendkosten op de geblokkeerde rekening aangehouden. De Verkoper moet voor de verzending betalen volgens de aanwijzingen voor verzending van VINTED, en het artikel aan de Koper toezenden. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, worden de prijs voor het artikel en de verzendkosten van de geblokkeerde rekening naar de Verkoper overgeboekt. Binnen het kader van de verzending vergoedt VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag van de prijs aan de Koper, indien het Artikel tijdens de verzending verloren gaat. De schadevergoeding voor de Verkoper komt voor rekening van Correos International, mits de claim wordt gehonoreerd. De Algemene Voorwaarden van Correos International zijn van toepassing, met inbegrip van de hoogte van de beschikbare schadevergoeding. Zie voor meer informatie de website van Correos International.

(5) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van PostNL, geeft VINTED meteen de aanwijzingen voor verzending aan de Verkoper door. In dit geval worden het door de Koper voor het Artikel betaalde bedrag en de verzendkosten op de geblokkeerde rekening aangehouden. De Verkoper moet voor de verzending betalen volgens de aanwijzingen voor verzending van VINTED, en het artikel aan de Koper toezenden. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, worden de prijs voor het artikel en de verzendkosten van de geblokkeerde rekening naar de Verkoper overgeboekt. Binnen het kader van de verzending vergoedt VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag van de prijs aan de Koper, indien het Artikel tijdens de verzending verloren gaat. De schadevergoeding voor de Verkoper komt voor rekening van PostNL, mits de claim wordt gehonoreerd. De Algemene Voorwaarden van PostNL zijn van toepassing, met inbegrip van de hoogte van de beschikbare schadevergoeding. Zie voor meer informatie de website van PostNL.

(6) Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Post LU, geeft VINTED meteen de aanwijzingen voor verzending aan de Verkoper door. In dit geval worden het door de Koper voor het Artikel betaalde bedrag en de verzendkosten op de geblokkeerde rekening aangehouden. De Verkoper moet voor de verzending betalen volgens de aanwijzingen voor verzending van VINTED, en het artikel aan de Koper toezenden. Wanneer de transactie eenmaal is afgerond, worden de prijs voor het artikel en de verzendkosten van de geblokkeerde rekening naar de Verkoper overgeboekt. Binnen het kader van de verzending vergoedt VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag van de prijs aan de Koper, indien het Artikel tijdens de verzending verloren gaat. De schadevergoeding voor de Verkoper komt voor rekening van Post LU, mits de claim wordt gehonoreerd. De Algemene Voorwaarden van Post LU zijn van toepassing, met inbegrip van de hoogte van de beschikbare schadevergoeding. Zie voor meer informatie de website van Post LU.

7.2 De kosten van de Geïntegreerde Verzenddienst staan vermeld in de Prijslijst en zijn verschuldigd door de Koper voor elk Artikel in de Catalogus boven op de verkoopprijs en de vergoeding aan VINTED voor de Geïntegreerde Betaaldienst.

7.3 Zodra de prijs door de Koper is betaald, stuurt VINTED de Verkoper een bevestiging. De Verkoper is verantwoordelijk voor het nakijken van de aan hem/haar toegestuurde aanwijzingen voor aflevering en voor het verzenden van het Artikel binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de informatie van VINTED over de gesloten verkoopovereenkomst. Hierbij moet de Verkoper met name het trackingnummer voor de verzending op de Website noteren.

7.4 Indien het Artikel niet binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de verzendgegevens aan de koper wordt verzonden, heeft VINTED het recht om opdracht te geven aan de externe financiële dienstverlener die de geblokkeerde rekening beheert om over te gaan tot de terugbetaling van de totale koopprijs, inclusief de verzendkosten, aan de Koper door overboeking op zijn/haar rekening. De terugbetaling van de totale koopprijs, met inbegrip van verzendkosten, vormt het enige verhaal dat de Koper op grond van zijn/haar contract met de Verkoper heeft.

7.5 Indien de Verkoper besluit gebruik te maken van een verzendmethode met andere prijzen, is hij/zij verantwoordelijk voor alle verlies van, schade aan of het niet-ontvangen van het pakket. De Verkoper is derhalve verantwoordelijk voor het kiezen van een veilige verzendmethode die garanties biedt wanneer zich problemen voordoen.

8 GEÏNTEGREERDE BETAAL- EN VERZENDDIENST / TERUGBETALING / AANVAARDING VAN ARTIKELEN / KOPERSBESCHERMING

8.1 De Koper die gebruikmaakt van de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst kan in aanmerking komen voor terugbetaling onder de Kopersbescherming als aan de hieronder beschreven voorwaarden wordt voldaan:

8.1.1 Als het Artikel wezenlijk niet voldeed aan de door de Verkoper verstrekte beschrijving waaronder als het Artikel tijdens verzending is beschadigd, heeft de Koper 2 dagen de tijd om vanaf de datum van levering van het Artikel VINTED op de hoogte te brengen door op het dialoogvenster van de Verkoper te klikken. Hiermee wordt de Transactie opgeschort en houdt VINTED de totale aankoopprijs onder zich. Als eerste stap hebben Koper en Verkoper het recht om de situatie zelf op te lossen en VINTED te informeren over hun gezamenlijke beslissing. In een dergelijk geval verbindt VINTED zich ertoe deze beslissing te volgen en de Koper of de Verkoper te vergoeden. Als de Koper en de Verkoper niet rechtstreeks een overeenkomst bereiken of als ze de situatie niet rechtstreeks willen regelen kunnen de Koper of de Verkoper de kwestie voorleggen aan VINTED. Nadat VINTED de situatie heeft beoordeeld en in het geval dat VINTED van mening is dat het Artikel inderdaad wezenlijk niet is zoals beschreven in vergelijking met de aanbieding, zal VINTED de Transactie annuleren door de externe financiële dienstverlener die de geblokkeerde rekening beheert te informeren om de Koper te vergoeden nadat het Artikel is teruggestuurd naar de Verkoper. De Koper krijgt de totale aankoopprijs vergoed. Hierbij dient er rekening gehouden te worden dat VINTED geen retourzendingen aanbiedt en dat de Koper voor retourzending dient te betalen tenzij anders overeengekomen met de Verkoper. Uitzonderingen op de verplichting om een Artikel te retourneren kunnen met name van toepassing zijn wanneer er sterke aanwijzingen zijn dat het Artikel mogelijk vervalst is.

8.1.2 Als de Koper geen Artikel heeft ontvangen moet de Koper VINTED hiervan op de hoogte stellen door het probleem te melden door op de knop te klikken waarmee de Transactie wordt opgeschort binnen een periode van 2 dagen vanaf de datum die aan de Koper is vermeld waarop het Artikel naar verwachting zou worden afgeleverd. Als het Artikel tijdens verzending verloren gaat, wordt de Koper door de externe financiële dienstverlener die de geblokkeerde rekening beheert de totale aankoopprijs vergoed.

8.1.3 Als een Koper niet binnen 2 dagen contact opneemt met VINTED zoals bepaald in artikel 8.1.1. of 8.1.2. of bevestigt op de Website dat het ontvangen Artikel aanvaardbaar was (gedurende deze termijn van 2 dagen) is de Transactie afgerond en eindigt de Kopers bescherming aangaande terugbetaling. In dit geval heeft de Koper geen recht op enige terugbetaling door VINTED.

8.1.4 In het geval dat het Artikel voldoet aan de door de Verkoper verstrekte beschrijving, komt de Koper niet in aanmerking voor terugbetaling via VINTED en zal VINTED de Transactie afronden. Nadat de Transactie is afgerond en het geblokkeerde bedrag voor de Verkoper is vrijgegeven kan de Koper proberen rechtstreeks met de Verkoper te onderhandelen over de teruggave van het Artikel (bijv. een akkoord over terugbetaling, retourkosten enz.). Hierbij dient rekening te worden gehouden dat in een dergelijk geval de Verkoper ook kan weigeren om met de Koper samen te werken op grond van het feit dat de Transactie is uitgevoerd van de zijde van de Verkoper.

8.2 Als de koper geen Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst gebruikt:

8.2.1 In dit geval brengt VINTED geen kosten in rekening maar kan ze de veiligheid van de betalingen niet garanderen. VINTED verleent geen assistentie aan de Koper of de Verkoper. De Koper en Verkoper zijn als enige verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Transactie en ze dienen zelf over alle transactiegegevens te onderhandelen (bijv. betalingsvoorwaarden, verzending, voorwaarden om het Artikel te retourneren, verloren pakket, enz.).

8.2.2 In geval van wangedrag door de Koper of de Verkoper, kan VINTED de betrokken Partij bijstaan. VINTED werkt ook samen met overheidsinstellingen.

9 BETALING

9.1 VINTED heeft het recht gelden te innen als onderdeel van de door haar verleende Diensten, in overeenstemming met de in de Prijslijst vermelde bedragen. De Gebruiker aanvaardt dat VINTED bevoegd is de Prijslijst te wijzigen in de gevallen als hierboven vermeld in artikel 1.5. Als de Gebruiker het niet eens is met een van de voorgestelde wijzigingen kan de Gebruiker ervoor kiezen om zijn/haar relatie met VINTED te beëindigen en zij haar VINTED account te sluiten zoals beschreven in artikel 15.3. De wijzigingen van Prijzen gelden niet voor lopende Transacties (dat wil zeggen Transacties waarvoor de Koper al een betaling heeft verricht).

9.2 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro’s (EUR), inclusief alle belastingen.

9.3 Ingeval een Transactie wordt uitgevoerd met de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst, geschiedt de betaling door de Koper via een bankpas of een virtuele betaalkaart of een andere betaalmethode die van tijd tot tijd kan worden ingevoerd op de geïntegreerde betaalpagina op de Website. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het Geïntegreerde Betalingssysteem geschiedt de betaling, naar keuze van de Gebruiker, door middel van automatische incasso, bankpas (Visa/Master Card) of een virtuele betaalkaart of een andere betaalmethode die van tijd tot tijd kan worden ingevoerd.

9.4 Ingeval een Transactie wordt uitgevoerd met de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst, wordt het volledige bedrag van de rekening van de Koper gedebiteerd (de prijs van het Artikel en vergoeding voor de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst) en int de Verkoper het aan hem/haar verschuldigde bedrag uitsluitend na bevestiging van ontvangst van het Artikel door de Koper. Indien de Koper het Artikel niet ontvangt of er niet tevreden mee is, wordt zijn/haar rekening weer gecrediteerd.

9.5 Ingeval een Transactie wordt uitgevoerd zonder de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst dienen de Koper en Verkoper de betalingsvoorwaarden overeen te komen zoals beschreven in artikel 8.2.1 hierboven. VINTED zal in dit geval geen kosten voor de Transactie in rekening brengen.

10 INTERACTIE EN BERICHTEN OP DE WEBSITE

10.1 Persoonlijke berichten

Het uitwisselen van Persoonlijke Berichten tussen Gebruikers is voornamelijk bedoeld voor het uitwisselen van informatie over de Artikelen in de Catalogus. Als Gebruikers of Bezoekers Persoonlijke Berichten naar een andere Gebruiker sturen, dienen zij er derhalve voor te zorgen dat zij geen:

 • berichten of informatie versturen die reclame bevatten;
 • spam of content versturen waardoor virussen of wormen worden verspreid;
 • massa-e-mailberichten van welke aard dan ook versturen (wanneer een bericht naar meer dan vijf Gebruikers wordt verstuurd of wanneer hetzelfde bericht wordt gekopieerd en verzonden naar Gebruikers die daar niet om hebben gevraagd);
 • berichten versturen met tekst die in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is en met de goede orde, of berichten die ongepast, beledigend of lasterlijk zijn of anderszins als onverenigbaar met deze Algemene Voorwaarden en de belangen van Gebruikers worden beschouwd;
 • berichten van onrechtmatige aard of waardoor anderszins wordt gepoogd schade toe te brengen aan andere Gebruikers en/of de Website.

Het gebruik van algoritmes
VINTED maakt gebruik van geautomatiseerde software waarmee zij alle door een Gebruiker via een Persoonlijk Bericht verzonden opmerkingen die in strijd zijn met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is of die in strijd zijn met de openbare orde, of die ongepast, beledigend of lasterlijk zijn, kan opsporen. Indien een Persoonlijk Bericht met een dergelijke inhoud door de geautomatiseerde software wordt gevonden, kan het Persoonlijke Bericht automatisch worden geblokkeerd en/of verborgen voor de Gebruiker die het Persoonlijk Bericht ontvangt. De Gebruiker die het geblokkeerde en/of verborgen Persoonlijk Bericht heeft verzonden wordt vervolgens erop gewezen dat hij/zij verplicht is de Algemene Voorwaarden na te leven. VINTED heeft geen toegang tot de inhoud van Persoonlijke Berichten, ook niet indien deze geblokkeerd en/of verborgen zijn door de geautomatiseerde software.

10.2 Uitwisseling van feedback tussen Gebruikers

Een Gebruiker mag uitsluitend feedback geven op een andere Gebruiker indien tussen hen een Transactie heeft plaatsgevonden. Er wordt geen vergoeding gegeven aan Gebruikers of aan VINTED in ruil voor hun online beoordelingen.

De feedback van een Gebruiker op een andere Gebruiker moet altijd eerlijk en redelijk zijn. Leugens en beledigingen zijn niet toegestaan.

VINTED toets feedback niet voordat deze door Gebruikers wordt gepubliceerd.

Als de ontvangen feedback ongepast of beledigend is dienen de Gebruikers dit te melden aan VINTED.

VINTED heeft het recht alle feedback van de Website te verwijderen die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of met de rechten van andere Gebruikers, met inbegrip van Gebruikers die op grond van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde niet het recht hadden feedback te geven.

VINTED kan gebruikmaken van haar recht de account van een Gebruiker geheel of gedeeltelijk te blokkeren als zij heeft geconstateerd dat die Gebruiker deze regels niet in acht heeft genomen.

Bezoekers mogen geen feedback geven op Gebruikers.

10.3 Forum

Gebruikers en Bezoekers kunnen het Forum raadplegen, maar alleen Gebruikers kunnen berichten sturen naar het Forum.

Voordat een Gebruiker of Bezoeker gebruik kan maken van het Forum dient hij/zij het Reglement van het Forum te lezen en zich daaraan te houden:

https://www.vinted.fr/forum-rules.

Gebruikers kunnen onderwerpen creëren door gebruikmaking van hun gebruikersnaam of anoniem. VINTED kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien vanwege door de Gebruiker of een derde gepleegde handelingen, waarvan VINTED geen weet had, of vanwege het uitblijven van door VINTED te nemen maatregelen, de identiteit van een Gebruiker die een bericht of onderwerp heeft geplaatst openbaar wordt gemaakt.

Het is streng verboden om op dit Forum reclameboodschappen te publiceren, links naar andere websites in te voegen, goederen te koop aan te bieden of andere commerciële activiteiten te ontplooien of biedingen te organiseren.

Het is toegestaan om advertenties te versturen over de persoonlijke Artikelen die te koop worden aangeboden, mits in overeenstemming met de regels van de Catalogus, en informatie te verstrekken over de aangeboden diensten, maar uitsluitend in de daarvoor gereserveerde categorie “Mijn advertenties”.

11 VERANTWOORDELIJKHEID

11.1 Alle Bezoekers en Gebruikers dragen als samensteller de volle verantwoordelijkheid voor alle informatie die zij op de Website plaatsen en, voor zover van toepassing, voor de door hen aan andere Gebruikers aangeboden, verkochte, geruilde of overgedragen Artikelen. Hiermee wordt met name bedoeld dat wanneer een Gebruiker Artikelen in de desbetreffende Catalogus plaatst, de Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor het uploaden van het Artikel in de desbetreffende Catalogus, en voor de beschrijving daarvan, bevestigingen, de nauwkeurigheid van de overige verstrekte details en de communicatie met andere Gebruikers, alsmede, in het algemeen, de met andere Gebruikers aangegane Transacties, en geschillen die daaruit kunnen voortvloeien (hierna gezamenlijk te noemen de "Content").

11.2 In dit opzicht dienen Bezoekers en Gebruikers alle toepasselijke regelgeving te respecteren. Gebruikers en Bezoekers dienen zich met name te onthouden van (i) inbreuken op de rechten van derden, (ii) schending van intellectuele eigendomsrechten of het plaatsen van vervalste artikelen, (iii) het aanzetten tot het plegen van overtredingen of misdrijven, discriminatie, haat of geweld op grond van ras, etniciteit of nationaliteit, (iv) het verstrekken van onjuiste informatie of vertrouwelijke gegevens, (v) het maken van lasterlijke opmerkingen, (vi) het plegen van handelingen die minderjarigen in gevaar kunnen brengen, (vii) het openbaar maken van de persoonsgegevens van anderen of het schenden van het recht op privacy of (viii) het zich toe-eigenen van andermans identiteit.

11.3 Indien de Content in strijd is met de toepasselijke regelgeving volgens artikel 11.2 of, meer in het algemeen, indien een Gebruiker of een Bezoeker zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaardt die Gebruiker of Bezoeker dat hij/zij uitsluitend zelf verantwoordelijk is voor de daaruit voortvloeiende directe en indirecte door derden of VINTED geleden verliezen. De Gebruiker of Bezoeker erkent en aanvaardt dan ook dat VINTED in haar hoedanigheid als host in geen geval Content zal verifiëren en in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor verliezen tenzij (i) ze naar behoren geïnformeerd is over het bestaan van onrechtmatige content in de zin van de toepasselijke regelgeving en in overeenstemming met de procedure omschreven in Artikel 11.4 en (ii) ze niet onverwijld actie heeft ondernomen om die content van de Website te verwijderen. Bovendien kan VINTED, zonder uitputtend te willen zijn, niet verantwoordelijk worden gehouden voor: (i) enig handelen of nalaten van Gebruikers en Bezoekers, (ii) de door Gebruikers en Bezoekers op de Website geplaatste Informatie, de onderwerpen, juistheid en uitputtendheid daarvan en/of de vraag in hoeverre zij in overeenstemming zijn met toepasselijke regelgeving of (iii) de kwaliteit en kwantiteit van Artikelen die zij via het gebruik van de Website verkopen of kopen, noch de vraag of zij beantwoorden aan de gegeven beschrijving.

Catalogus

11.4 VINTED is niet verantwoordelijk voor de online geüploade Content. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de online geüploade Content en VINTED kan Content verwijderen van een Gebruiker die naar behoren is aangemeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving echter die in strijd is met de toepasselijke wetgeving en/of het beleid van VINTED. Bovendien kan VINTED acties ondernemen tegen de account van de Gebruiker. Indien een Gebruiker of Bezoeker Content ontdekt waarin misdrijven tegen de menselijkheid worden gedoogd, waarin wordt opgezet tot rassenhaat en/of geweld of waarin het gaat over kinderpornografie, dient VINTED onmiddellijk te worden bericht:

 • door de hier beschreven meldingsprocedure toe te passen;
 • door een e-mail te sturen naar [email protected]; of
 • door een uitvoerige brief te sturen naar: VINTED UAB, Svitrigailos st. 13, 03228 Vilnius, Litouwen.

In al deze gevallen zal VINTED de account van de desbetreffende Gebruiker met onmiddellijke ingang opschorten, alsmede de lopende transacties, in afwachting van de uitkomst van het te verrichten onderzoek.

Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content als gevolg heeft dat zijn/haar rechten of de rechten van een derde worden geschonden (vervalsing, belediging, inbreuk op privacy), kan de Gebruiker dit aan VINTED melden:

 • door de hier beschreven meldingsprocedure toe te passen;
 • door een e-mail te sturen naar [email protected]; of
 • door een uitvoerige brief te sturen naar: VINTED UAB, Zirmunu st. 70-701, Vilnius LT-09124, Litouwen.

Meer in het algemeen dienen Gebruikers zich te onthouden van het uploaden van alle content die onrechtmatig, onwaar of onnauwkeurig is. Gebruikers dienen te goeder trouw te handelen en het platform te goeder trouw te gebruiken.

11.5 In geval van een Transactie die zonder de door VINTED aangeboden Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is uitgevoerd, is de Verkoper verantwoordelijk voor levering van het Artikel aan de Koper in de juiste en geschikte vorm en op het juiste moment, zodra de Koper en de Verkoper het eens zijn geworden over het Artikel en de prijs. Indien op enig moment een geschil ontstaat tussen de Koper en de Verkoper over de levering van het Artikel, moet de Verkoper bewijzen dat het Artikel is verstuurd (dit kan bijvoorbeeld geschieden in de vorm van een trackingnummer, factuur of een document van de koeriersdienst).

11.6 In geval van een Transactie die zonder de door VINTED aangeboden Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is uitgevoerd, is de Koper verantwoordelijk voor betaling van het bestelde Artikel in de juiste en geschikte vorm en op het juiste moment, in overeenstemming met de door de Verkoper gestelde voorwaarden of in overeenstemming met de in onderling overleg overeengekomen voorwaarden.

11.7 In het geval van een Transactie die zonder de door VINTED aangeboden Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is uitgevoerd, begrijpt en aanvaardt de Gebruiker dat VINTED niet verantwoordelijk is voor geschillen die zich tussen Kopers en Verkopers voordoen en dat ze geen bijstand zal verlenen of zich niet zal bemoeien met het beslechten daarvan. Deze geschillen kunnen worden opgelost naar het plaatselijk toepasselijk recht, tenzij partijen in onderling overleg hebben besloten dat de wetgeving van een ander land van toepassing is.

12 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

12.1 De Gebruiker verplicht zich:

 • bij het registreren op de Website, eerlijke informatie over zichzelf te verstrekken, met name zijn/haar gebruikersnaam en e-mailadres;
 • zich slechts eenmaal te registreren op de Website, niet meer dan één Account te creëren, tenzij een derde bekend is met en/of toegang heeft tot deze Account, en uitsluitend na VINTED daarvan in kennis te hebben gesteld en de eerdere Account te hebben geblokkeerd;
 • de Website en/of de Diensten niet te gebruiken voor het aangaan van onrechtmatige handelingen of transacties of frauduleuze handelingen;
 • bij elk gebruik van de Website objectieve, juiste, volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken over de ruil en/of de voorgenomen verkoop;
 • ervoor te zorgen dat de voorgestelde prijs voor de ruil en/of de verkoop van de Artikelen, alsmede andere gegevens daarover, juist zijn;
 • geen informatie die op de Website verschijnt en door VINTED of een andere Gebruiker van de Website is geüpload te kopiëren of onrechtmatig te gebruiken.

12.2 De Gebruikers en Bezoekers verplichten zich, wanneer zij gebruik maken van de Website, informatie en gegevens te verstrekken, met name elektronische gegevens (bestanden, persoonlijke berichten, enz.), die:

 • niet misleidend of onjuist zijn;
 • niet aanmoedigen tot het verwerven van goederen waarvan de verkoop verboden of beperkt is;
 • geen gebruik maken van foto’s (i) waarvan zij niet de intellectuele eigendomsrechten houden (in het algemeen zijn dit foto’s die van internet zijn gehaald), of (ii) die links naar andere websites bevatten;
 • geen gebruik maken van foto’s (i) waarop andere mensen dan zijzelf zichtbaar zijn, tenzij deze mensen toestemming hebben gegeven voor de publicatie van die foto’s; of (ii) die van erotische of pornografische aard zijn of kunnen worden beschouwd en in strijd zijn met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is of in strijd zijn met de openbare orde;
 • geen aanbod doen tot het verkopen, kopen, ruilen of overdragen van Artikelen die in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van de eigenaars van het gedeponeerde handelsmerk zijn vervaardigd;
 • niet in strijd zijn met eigendomsrechten of persoonlijke rechten van derden die geen onvervreemdbare rechten van derden zijn (waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten);
 • niet in strijd zijn met toepasselijke regelgeving;
 • niet in strijd zijn met de openbare orde of met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is; geen virussen, programma’s of computerbestanden bevatten die (i) de normale werking van de Website en/of de Diensten kunnen verstoren, (ii) zich op de computers van Gebruikers kunnen bevinden en derhalve kunnen leiden tot verliezen voor de Gebruiker of van zijn/haar bezittingen en de Gebruiker kunnen belemmeren de Website, de Diensten en de computer van de Gebruiker te gebruiken;
 • geen links aanbieden naar andere websites die soortgelijke diensten verlenen als door de Website worden aangeboden.

12.3 De Gebruikers en Bezoekers verplichten zich geen data van de Gebruikers van de Website of gegevens over de activiteiten van Gebruikers van de Website, waaronder begrepen Transacties, en de aantallen, soorten, prijzen, enz. daarvan te verzamelen, gelijktijdig te houden, aan derden door te geven, te publiceren, openbaren of te verstrekken, indien deze informatie op illegale wijze of als gevolg van een onrechtmatig handelen of nalaten beschikbaar wordt (met uitzondering van statistische gegevens die op de Website worden gepubliceerd). De Gebruikers en Bezoekers verplichten zich daarnaast geen informatie die op de Website verschijnt te verzamelen, gelijktijdig te houden, aan derden door te geven, te publiceren, openbaren of te verstrekken, indien daardoor de rechten van andere Gebruikers kunnen worden aangetast. Deze beperking is niet van toepassing op de bestaande functionaliteit “Delen” op de Website, welke Gebruikers de mogelijkheid biedt om openbare informatie die op de Website en in de Accounts van Sociale Netwerken beschikbaar is te delen, en deze informatie per e-mail naar zichzelf te sturen.

12.4 Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving is VINTED niet verantwoordelijk voor gedrag van een Gebruiker wanneer die Gebruiker gebruik maakt van de Website of de Diensten. VINTED is met name niet verantwoordelijk voor een gebrekkige uitvoering of het niet uitvoeren van Transacties door Gebruikers.

12.5 De Gebruiker verplicht zich zijn/haar inloggegevens en wachtwoord niet met derden te delen, met uitzondering van de mensen die de Gebruiker gemachtigd heeft om zijn/haar inloggegevens te gebruiken.

12.6 De Gebruiker verplicht zich informatie op de Website die niet meer relevant is vanwege wijzigingen in zijn/haar gegevens onmiddellijk bij te werken (met name de informatie die tijdens de registratie voor de Website wordt verstrekt), alsmede informatie over de Artikelen die in de Catalogus staan vermeld, en de staat daarvan.

12.7 Wanneer zij de Website gebruiken, verklaren de Gebruikers of Bezoekers:

 • dat zij ten minste 18 jaar oud zijn (anders moet een ouder of voogd namens hen de registratie doen), dat zij gebruik maken van alle Diensten van de Website ter vervulling van hun eigen behoeftes die geen verband houden met beroepsmatige activiteiten, en dat zij volledig in staat en gerechtigd zijn de Transacties op de Website uit te voeren;
 • dat zij de Algemene Voorwaarden en alle overige contractuele documenten zoals het Privacybeleid, het Veiligheidsbeleid en het Cookiebeleid, alsmede de overige regels van de Website aanvaarden en naleven;
 • dat zij begrijpen dat zij geheel verantwoordelijk zijn voor de uitgevoerde Transacties;
 • dat zij begrijpen dat zij na het bestellen van een Artikel zich verplichten dit Artikel te kopen of te ruilen en dat het niet uitvoeren van deze Transactie hen kan verplichten de door de Verkoper geleden verliezen te vergoeden;
 • dat zij begrijpen dat zij VINTED moeten betalen als zij besluiten gebruik te maken van de Betaaldiensten in overeenstemming met de prijzen en procedures als vermeld in de Prijslijst.

13 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN VINTED

13.1 VINTED kan het gebruik van de Website geheel of gedeeltelijk verbieden (door te verwijzen naar de beperkende voorwaarden) of de optie van de Gebruiker of de Bezoeker voor het gebruik van de Website beëindigen, met name door het verwijderen van de naar de Website geüploade Content, door de account van de Gebruiker op te heffen en door de Gebruiker te beletten zich opnieuw te registreren op de Website of door de Bezoeker te beletten de Website te bezoeken, met inachtneming van een voorafgaande officiële kennisgeving van VINTED aan deze Gebruikers of Bezoekers, indien zij:

 • handelen in strijd met hun verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid of andere regels van de Website, of deze verplichtingen niet nakomen;
 • op het moment van hun registratie op de Website of tijdens hun gebruik van de Website onjuiste, misleidende en/of onvolledige informatie verstrekken volgens de Algemene Voorwaarden;
 • willens en wetens op de Website onjuiste informatie verstrekken, anderen beledigen of zich ongepast gedragen;
 • gebruik maken van de identiteit van andere Gebruikers of anderszins onrechtmatig handelen;
 • inloggen vanaf hetzelfde IP-adres of dezelfde computer als het adres dat of de computer die geblokkeerd was vanwege overtredingen; of
 • ten minste drie waarschuwingen van VINTED hebben ontvangen.

13.2 Op grond van dezelfde omstandigheden als hierboven omschreven kan VINTED door verzending van een officiële mededeling daarvan aan de desbetreffende Gebruiker/Bezoeker de Account van de Gebruiker of de toegang van de Bezoeker geheel of gedeeltelijk beperken. Gedeeltelijke blokkering betekent dat de Gebruiker geen Artikelen meer in de Catalogus kan plaatsen, niet meer met andere Gebruikers kan communiceren en/of niet meer kan deelnemen aan het Forum. Volledige blokkering betekent dat de Account van de Gebruiker wordt geblokkeerd en/of opgeheven en de optie voor het gebruik van de Website op de computer van de Gebruiker wordt geblokkeerd. De Gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat hij/zij na een volledige blokkering zich niet meer opnieuw kan registreren op de Website. Het opheffen van de Account van de Gebruiker houdt niet in dat VINTED alle betreffende gegevens van de Account verwijdert, met name de persoonsgegevens van de Gebruiker, voor zover deze kunnen worden bewaard om meer te weten te komen over de omstandigheden rond het besluit van VINTED om de Account van de Gebruiker op te heffen en om deze gegevens door te geven aan de instellingen en bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wet, in overeenstemming met het Privacybeleid.

13.3 Na ontvangst van de kennisgeving ingevolge bovenstaand artikellid 11.5 verwijdert VINTED alle onrechtmatige Content. VINTED kan zelfs te allen tijde de door de Gebruiker in de Catalogus geplaatste Artikelen of alle overige door de Gebruiker verstrekte gegevens te allen tijde van de Website verwijderen, indien deze Artikelen of deze Informatie in strijd is met de Algemene Voorwaarden, de toepasselijke regelgeving of in strijd is met de openbare orde of met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

13.4 Indien de Gebruiker of de Bezoeker dit recht van VINTED niet aanvaardt, mag hij/zij de Website niet gebruiken. VINTED kan onderzoek verrichten naar elke schending van de Algemene Voorwaarden en de bevoegde instanties en wetshandhavende instanties hierover inlichten.

13.5 VINTED kan de Catalogus, advertentieruimte of andere informatie over de Artikelen te allen tijde herindelen om de Website gebruiksvriendelijker te maken, mits die wijzigingen geen veranderingen aanbrengen in de door de Gebruiker geleverde Content. VINTED kan Nieuws publiceren door de daarmee samenhangende omschrijving, aanwijzingen of regels te publiceren.

13.6 VINTED kan te allen tijde kortetermijn- en langetermijnaanbiedingen op de Website openbaar maken, alsmede prijsvragen, spelletjes of loterijen die in overeenstemming zijn met nationale wetgeving, om nieuwe Diensten aan te bieden; deze Algemene Voorwaarden worden niet gewijzigd als gevolg daarvan. Informatie over aanbiedingen, prijsvragen, spelletjes of loterijen die in overeenstemming zijn met nationale wetgeving worden op de Website vertoond. In geval van discrepantie tussen de Algemene Voorwaarden en de op de Website gepubliceerde bijzondere voorwaarden (zoals regels, instructies en beschrijvingen betreffende Nieuws) gelden laatstgenoemde voorwaarden.

13.7 VINTED kan de Website beëindigen of opschorten of het beheer daarvan overdragen aan derden, mits zij de Gebruikers en Bezoekers van de Website daarvan ten minste dertig (30) dagen vooraf in kennis stelt.

13.8 VINTED kan een “rusttijd”-status toepassen voor elke Gebruiker die redelijk lang inactief is geweest (bijvoorbeeld 60 dagen of meer). In dat geval zullen de Artikelen die door betreffende Gebruiker te koop worden aangeboden voor andere Gebruikers worden verborgen. VINTED behoudt zich het recht voor om Artikelen die door een Gebruiker te koop worden aangeboden te verwijderen als dergelijke Artikelen niet zijn verkocht gedurende een aanzienlijk lange periode.

Voorafgaand aan de toepassing van de “rusttijd”-status en/of het verwijderen van Artikelen stuurt VINTED een voorafgaande kennisgeving naar de Gebruiker. Via een dergelijke kennisgeving zal de Gebruiker op de hoogte worden gebracht van de aanstaande wijziging van zijn status en/of de aangeboden Artikelen en zal ze de Gebruiker toestaan een dergelijke wijziging te weigeren. De Gebruiker dient VINTED binnen de in de communicatie vermelde kennisgevingstermijn op de hoogte te stellen van zijn weigering van de wijziging. Als de Gebruiker deze wijziging niet weigert wordt de Gebruiker geacht de wijziging van VINTED in zijn status en/of verwijdering van de aangeboden Artikelen te hebben aanvaard.

14 PERSOONSGEGEVENS

In het Privacybeleid, dat via de link http://www.vinted.fr/privacy-policy kan worden ingezien, wordt beschreven welke Persoonsgegevens van de Gebruiker door VINTED worden verzameld en met welk doel VINTED die gegevens verwerkt.

15 SLOTBEPALINGEN

15.1 De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het nationale recht van de Gebruiker.

15.2 In geval van onenigheid tussen VINTED en de Gebruiker, kan de Gebruiker:

 • In de eerste plaats een schriftelijke klacht indienen bij Vinted Support via het contactformulier.
 • Bij gebreke van een antwoord van deze afdeling binnen een redelijke termijn van één (1) maand, of als de Gebruiker niet tevreden is met het geboden antwoord, zullen de Gebruiker en VINTED trachten de klacht van de Gebruiker in der minne op te lossen, voordat er een procedure wordt gestart voor een rechtbank met jurisdictie.

   

  Gebruikers kunnen daarom een beroep doen op alternatieve methoden voor geschillenbeslechting, zoals bemiddeling, hoewel VINTED er zich niet toe verbindt, noch verplicht om een dergelijke methode te gebruiken om geschillen met Gebruikers op te lossen. Daarnaast komen geschillen tussen Verkopers en Kopers niet in aanmerking voor consumentenbemiddeling.

 • Voor Spanje is het Gemeentelijk Consumenteninformatiebureau ("Oficina Municial del Consumidor") beschikbaar.
 • Voor Frankrijk en Luxemburg komen enkel geschillen die voortkomen uit diensten of functies van VINTED waar de Gebruiker voor heeft betaald in aanmerking voor bemiddeling (bijv. Kopersbescherming en de geautomatiseerde boostfunctie voor artikelen voor Verkopers). In Frankrijk is VINTED lid van de Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) en van haar bemiddelingsservice voor e-commerce-zaken (60 rue la Boétie, 75008 Paris) – https://www.mediateurfevad.fr. Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht bij de bemiddelaar. Voor Luxemburg is de Service national du Médiateur de la Consommation, Ancien Hôtel de la Monnaie, 6 rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg, [email protected]) beschikbaar.
 • De Europese Commissie heeft een platform voor geschillenbeslechting opgezet om mogelijke klachten van consumenten na een online aankoop te verzamelen en door te sturen naar de bevoegde nationale bemiddelaars. Dit platform is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.3 De Gebruiker kan zijn/haar relatie met VINTED te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen nadat hij/zij aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan en na het opheffen van zijn/haar Account op de Website. De Gebruiker kan zijn/haar relatie met VINTED (schriftelijk of langs elektronische weg, met andere woorden: per e-mail) beëindigen. VINTED kan haar relatie met de Gebruiker beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, en met name om de volgende redenen: (1) het besluit van VINTED om de Dienstverlening te beëindigen, (2) het besluit van VINTED om haar activiteiten te staken, (3) het besluit van VINTED om de beheerder voor de activiteiten van de Website geheel of gedeeltelijk te wijzigen. VINTED kan haar relatie met de Gebruiker met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van een overtreding van de wet of van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker.

15.4 VINTED heeft alle intellectuele eigendomsrechten voor de Website, het systeem daarvan (de Catalogus, de overdracht, enz.), het ontwerp van de Website en de door de Website gebruikte software, met inbegrip van de handelsmerken en domeinnamen.

15.5 Het verstrekken van informatie of gegevens, met name foto’s op de Website die als Content worden beschouwd, houdt in dat Gebruikers van de Website of de Diensten daarmee VINTED en elk bedrijf dat tot de VINTED-groep behoort kosteloos een niet-exclusieve licentie verstrekken voor het wereldwijde gebruik van de Content, welke licentie van toepassing is voor de duur van de toepasselijke rechten, voor zover van toepassing (en eventuele verlengingen daarvan). Een dergelijke licentie omvat het recht om de Content te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te weergeven en aan te passen. VINTED kan dergelijke Content gebruiken op alle tot dusver bekende en onbekende media en met name op tv, papieren documenten, internet (onder banners en artikelen, plaatsing op andere websites) en sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, enz.), voor commerciële, reclame- en interne doeleinden van de VINTED-groep, en de Gebruiker gaat daarmee akkoord. Gebruikers zijn bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor de Content en bevestigen dat ze er alle rechten op hebben. De Gebruiker kan bij het uploaden van de Content naar de Website het gebruik van de Content verbieden op de wijze en met het doel als aangegeven in dit artikellid, door de Gebruikersinstellingen te wijzigen en een toets uit te schakelen in de Privacy-instellingen.

15.6 Alle kennisgevingen, verzoeken en overige communicatie tussen de Gebruiker en VINTED wordt verzonden zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden via het contactformulier op de Website, en aan de Gebruiker per e-mail, naar het e-mailadres dat bij het registreren op de Website is opgegeven.

15.7 De Algemene Voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er tussen VINTED en de Gebruikers een samenwerkingsverband of een werkrelatie ontstaat, of een relatie tussen een zakelijke vertegenwoordiger en diens klant, of een franchise.

15.8 VINTED mag, met inachtneming van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan derden overdragen en/of cederen, met name in geval van het afstoten van een bedrijfsactiviteit, een fusie door middel van het oprichten van een nieuwe vennootschap, een fusie door absorptie, splitsing of een zeggenschapswijziging die van invloed is op VINTED. VINTED wordt door een dergelijke overdracht kwijting verleend voor de toekomst. Indien VINTED deze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdraagt en/of cedeert, heeft de Gebruiker het recht de relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen en zijn/haar account bij VINTED, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden te sluiten.

15.9 Op grond van de Franse wetgeving die toepasselijk is op platforms waarop relaties tot stand komen en met het oog op ons streven naar het verstrekken van eerlijke, duidelijke en transparante informatie aan onze gebruikers verwijzen wij naar de portals van de Franse Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsinstanties, waarvan de adressen hieronder staan vermeld, voor meer informatie over de fiscale en sociale verplichtingen die voor u gelden als onderdeel van de Transacties die u via onze Website gaat uitvoeren:

15.10 Een Gebruiker kan bezwaar maken tegen de toegang, het gebruik of het beheer van de Website of de Diensten door middel van een kennisgeving. Kennisgevingen moeten worden verzonden aan VINTED door gebruikmaking van het formulier op de Website of door een brief te richten aan VINTED UAB, Svitrigailos st. 13, 03228 Vilnius, Litouwen. Voor alle juridisch vragen kunt u contact met ons opnemen via: [email protected].

De Website wordt gehost door VINTED UAB.