Vinted Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN - nieuwe versie van toepassing vanaf 7 juni 2021

Het platform VINTED (hierna te noemen de “Website”) wordt beheerd en gehost door het bedrijf VINTED, UAB (hierna te noemen “VINTED)”, gevestigd aan Svitrigailos str. 13, 03228 Vilnius, Litouwen, ingeschreven onder nummer 302767152 in het handelsregister van de Republiek Litouwen.

Voordat een Gebruiker zich op de Website aanmeldt, dient hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de “Algemene Voorwaarden”), het Privacybeleid (zoals aangegeven in de begripsbepalingen), te lezen evenals de overige dwingende bepalingen van de Website ongeacht of deze al dan niet zijn teruggevoerd in deze Algemene Voorwaarden (waaronder het Catalogusreglement, het Reglement van het Forum en de Prijslijst), deze te accepteren en zich ertoe te verbinden ze na te leven.

 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Aanvullende Dienst(en) – de door VINTED verleende en op de Website geboden aanvullende betaaldiensten (zoals vermeld in de Prijslijst), waaronder Boosten en Kopersbescherming, die niet onder de belangrijkste diensten vallen en waarvoor afzonderlijke voorwaarden gelden.

Koper – elke Gebruiker die een of meer Artikelen op de Website koopt of wil kopen;

Kopersbescherming – de Aanvullende Dienst die door VINTED wordt aangeboden, waarbij de Koper uitsluitend aanvullende bescherming geniet indien hij gebruik maakt van de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst, zoals beschreven in artikel 6.6 hieronder van deze Voorwaarden.

Kopersbescherming (Pro) – de niet-facultatieve Aanvullende Dienst die door VINTED wordt aangeboden bij de aankoop van Pro-verkopers (beroepsmatige verkopers). Kopersbescherming Professionele Dienst zoals gedefinieerd in artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden;

Catalogus – de elektronische catalogus waarin dezelfde soort Artikelen staan vermeld, waarbij geldt dat alle Gebruikers zich dienen te houden aan het door VINTED vastgestelde Catalogusreglement;

Forum – de pagina van de Website waar Gebruikers openlijk kunnen communiceren over een bepaald onderwerp of zonder een specifiek onderwerp. De voor het Forum geldende regels kunnen hier worden ingezien;

Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst – de voor de Gebruiker optionele Dienst die bestaat uit de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst waarmee de betaling en bezorging van een Artikel kan worden geregeld indien de Transactie een koopovereenkomst omvat:

 • België: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het vasteland van België.
 • Frankrijk: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het vasteland van Frankrijk, inclusief Corsica;
 • Italië: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het grondgebied van Italië, met uitzondering van San Marino en Vaticaanstad.
 • Luxemburg: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.
 • Nederland: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het vasteland van Nederland.
 • Spanje: de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is beschikbaar op het vasteland van Spanje, inclusief Ibiza en Mallorca.
 • Portugal: de Geïntegreerde Betalings- en Verzenddienst is beschikbaar op het grondgebied van het Portugese vasteland en de Portugese eilanden (met uitzondering van de geïntegreerde verzendetiketten die niet beschikbaar zijn op de Portugese eilanden).

Geïntegreerde Betaaldienst – de online-betaaldienst voor Artikelen die door Koper vanaf de Website toegankelijk zijn gemaakt, waarbij de betalingsdiensten worden uitgevoerd door een partner van VINTED, MANGOPAY SA, een in Luxemburg geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder het registratienummer B173459, met maatschappelijke zetel te 2 Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg;

Geïntegreerde Verzenddienst – de door de Koper betaalde verzend- en bezorgingsdienst die de Verkoper of Pro-verkoper in staat stelt het Artikel bij de Koper te bezorgen als onderdeel van een verkoopovereenkomst, waarbij de verzendings-, vervoers- en bezorgingsdiensten door een van de Partners van VINTED worden uitgevoerd zoals voorzien in artikel 8;

Artikelen – de goederen/artikelen waarvan de verkoop niet door nationale toepasselijke wetgeving wordt verboden en die door de Gebruiker in de corresponderende Catalogus op de Website staan vermeld voor verkoop, ruil of donatie;

Belangrijkste Diensten – de door VINTED aan Gebruikers en, indien van toepassing, Bezoekers geboden optie de Artikelen in de desbetreffende Catalogus te vermelden, de Artikelen te bekijken, rechtstreeks deel te nemen in de ruil of de koop-verkoop of andere Transacties, gebruik te maken van de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddiensten en persoonlijk en/of in het openbaar met hen te communiceren, met name door gebruikmaking van het Forum;

Nieuws – de content gedeeld door VINTED op de Website met betrekking tot aanbiedingen, wedstrijden of nieuwe Diensten die op de Website op korte en lange termijn worden gepubliceerd;

Prijslijst – het document waarin de prijzen van de Aanvullende Diensten van VINTED zijn vermeld;

Persoonlijke Berichten – communicatie door het uitwisselen van persoonlijke berichten tussen Gebruikers via het berichtensysteem van de Website, waartoe alleen de betrokken Gebruikers toegang hebben;

Pro-gebruiker/Pro-verkoper – elke gebruiker die één of meer Artikel(en) in de betreffende Catalogus van de Website als onderdeel van zijn beroepsmatige activiteit vermeldt. Pro-gebruikers en Pro-verkopers kunnen eenmanszaken of non-profitorganisaties zijn (verenigingen in de zin van de Franse Wet van 1 juli 1901), rechtsgeldig geregistreerd in Frankrijk, zoals beschreven in de Gids voor Pro-verkopers tezamen met een overzicht van hun wettelijke rechten en verplichtingen. Pro-verkopers zijn op de Website herkenbaar door de “Pro”-tag die naast hun naam wordt weergegeven;

Privacybeleid – het document waarin is vastgelegd op welke wijze VINTED persoonsgegevens en andere belangrijke informatie van een Bezoeker of een Gebruiker gebruikt, bewaart en doorgeeft;

 

Ontvangstbevestiging – de bevestiging dat de Koper of de Gebruiker het Artikel heeft ontvangen;


Verkoper – elke Gebruiker die één of meer Artikel(en) in de betreffende Catalogus van de Website vermeldt;

Diensten – alle diensten geboden op de Website, waaronder de Belangrijkste Diensten en de Aanvullende Diensten;

Website – de VINTED-website, alsmede de van het platform van VINTED op smartphones of tablets gedownloade mobiele applicaties;

Accounts van Sociale Netwerken – accounts van VINTED op Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube en andere sociale netwerken waar informatie over de Website en de daarop verleende Diensten wordt verstrekt, en de door Gebruikers gepubliceerde content wordt gedeeld;

Voorwaarden – deze Algemene Voorwaarden en alle beleid en aanvullende voorwaarden die op en in de Website van Vinted zijn geplaatst, bevatten de voorwaarden waaronder Vinted Gebruikers en Bezoekers toegang biedt tot en het gebruik van de Diensten van Vinted.

Transactie– alle transacties waarbij de eigendom en/of het gebruiksrecht van een Artikel overgaat van de ene Gebruiker op de andere, met inbegrip van maar niet beperkt tot de rechtstreeks tussen de Koper en de Verkoper tot stand gekomen verkoopovereenkomst, of de uitwisseling of een andere door Gebruikers uitgevoerde transactie;

Gebruiker – betekent iedere persoon die een account op de Website heeft aangemaakt en de Algemene Voorwaarden van Vinted heeft aanvaard. Voor de duidelijkheid betekent een Gebruiker in deze Algemene voorwaarden van VINTED een persoon die consument is en als individu optreedt;

Gebruikersaccount of Account – de account van de Gebruiker bij registratie aangemaakt op de Website; de gegenereerde account bevat persoonsgegevens;

Bezoeker – eenieder die zich niet op de Website heeft geregistreerd en de Website zonder registratie gebruikt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

 1. DOEL

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bepalen de relatie tussen VINTED en de Gebruikers of Bezoekers alsmede de relatie tussen Gebruikers, Bezoekers of Gebruikers en Bezoekers, en in het bijzonder de regels die van toepassing zijn op:

 • de registratie en het gebruik van de Website door de Gebruikers;
 • de rol van VINTED als intermediair en de diensten die zij aanbiedt in verband met Transacties tussen Gebruikers; en
 • transacties voor Artikelen die door Verkopers worden aangeboden die als consument optreden, of indien de Koper een Pro-gebruiker of een niet-professionele Gebruiker is. Houd er rekening mee dat VINTED geen partij is bij een van de Transacties op haar platform.

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Website stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

2.2 Pro-gebruikers mogen de Diensten alleen gebruiken na aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van VINTED en de afzonderlijke Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden van Vinted. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden van Vinted prevaleren de laatstgenoemde voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden van VINTED die van toepassing zijn op de verkoop door Pro-verkopers zijn opgenomen in de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden van Vinted. Gebruikers dienen deze te lezen en te accepteren alvorens zij de Artikelen van Pro-verkopers kopen.

2.3 U kunt contact opnemen met VINTED door het formulier in te vullen dat hier beschikbaar is.

2.4 De Website biedt Gebruikers de mogelijkheid Artikelen uit te wisselen en/of te verkopen en/of te kopen en gebruik te maken van de overige Aanvullende Diensten die op de Website worden aangeboden.

2.5 De Diensten zijn niet bestemd voor minderjarigen. Voor minderjarigen dient een ouder of voogd (volwassene) zich in te schrijven voor het gebruik van de Diensten en om toezicht te houden op het gebruik van de Diensten door de minderjarige.

 

2.6 Bij registratie op de Website dient de Gebruiker zijn gebruikersnaam (pseudoniem), e-mailadres (expliciet of via een Facebook-, Google-profiel of Apple login) te vermelden en, indien de Gebruiker zich niet via zijn/haar Facebook, Google-account of Apple login, wachtwoord registreert, de Website in staat te stellen de Gebruiker te identificeren wanneer hij/zij de Website bezoekt. Ook wanneer de Gebruiker bij de registratie op de Website zijn/haar achternaam en voornaam heeft opgegeven, zien de andere Gebruikers alleen de gebruikersnaam (het pseudoniem) van de Gebruiker; deze kan afwijken van zijn/haar achternaam en voornaam. VINTED kan u voor beveiligingsdoeleinden verzoeken bepaalde bevestigingen te doen over de account van de Gebruiker. Dergelijke bevestigingen kunnen onder meer betrekking hebben op het telefoonnummer van de Gebruiker; het verstrekken van een bewijs van een kaarthouder of andere bevestigingen die Vinted geheel ter eigen beoordeling kan invoeren.

2.7 Ten behoeve van de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden als overeenkomst met de Gebruiker en voor andere juridische doeleinden verwerkt Vinted persoonsgegevens van de Gebruiker zoals beschreven in het Privacybeleid.

2.8 VINTED kan geheel naar eigen goeddunken met name de Algemene Voorwaarden wijzigen om:

 1. de Algemene Voorwaarden aan te passen aan geldende of nieuwe wet- of regelgeving;
 2. de Algemene Voorwaarden aan te passen aan een besluit van een rechterlijke instantie, een consumentenorganisatie of een andere bevoegde instantie dat van invloed is op de content van de Website of de daarin geboden Diensten;
 3. veranderingen en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van VINTED te weerspiegelen;
 4. veranderingen in marktomstandigheden of standaard industriële praktijken te weerspiegelen;
 5. de Prijslijst te wijzigen, met name de daarin vermelde prijzen.

Indien VINTED een van de hierboven genoemde wijzigingen aanbrengt, zal VINTED Gebruikers informeren over de gewijzigde Algemene Voorwaarden:

 1. vijftien (15) dagen vóór de datum waarop de wijzigingen van kracht worden; of
 2. vier (4) weken vóór de datum waarop de wijzigingen van kracht worden in geval van substantiële wijzigingen (bijv. wijzigingen die de verplichtingen van Gebruikers vergroten of die impact hebben op de belangrijkste functionaliteiten van de Website).

Tenzij Gebruikers de relatie met VINTED beëindigen vóór de datum waarop de wijzigingen van kracht gaan, worden de gewijzigde Voorwaarden geacht door de Gebruiker aanvaard te zijn. Indien de Gebruiker tijdig bezwaar  maakt kan hij/zij ervoor kiezen zijn/haar relatie met VINTED te beëindigen en zijn/haar VINTED account te sluiten, zoals vermeld in artikel 15.3. Elke wijziging van de Algemene Voorwaarden die op de Website zijn gepubliceerd, is onmiddellijk van toepassing op Bezoekers en Gebruikers die de online registratieprocedure voltooien na publicatie van dergelijke wijzigingen op de Website.

3 DIENSTEN

3.1 VINTED is een online intermediaire hostingservice en biedt Diensten om Transacties te vereenvoudigen, een virtueel uitwisselingsforum, met name de Website, een gesystematiseerde Catalogus en een Forum. Gebruikers kunnen hun Artikelen in de bestemde Catalogus op de Website plaatsen, Artikelen ruilen, kopen of verkopen, de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst gebruiken, met elkaar communiceren door het verzenden van Persoonlijke Berichten naar andere Gebruikers, met elkaar communiceren op het Forum en gebruikmaken van de overige door de Website aangeboden Aanvullende Diensten. VINTED is geen partij bij Transacties tussen Gebruikers. Door VINTED worden in geen geval op de Website getoonde Artikelen gekocht, verkocht of geruild, en VINTED maakt daar ook geen aanspraak op.

3.2 Met inachtneming van de op de Website opgenomen Voorwaarden kunnen Gebruikers op de Website oplaadbare Aanvullende Diensten kopen (tegen de prijzen vermeld in de Prijslijst en tijdens het afrekeningen voorafgaand aan de voltooiing van de Transactie).

3.3 Deze Algemene Voorwaarden van VINTED, het Privacybeleid en de overige op de Website van VINTED gepubliceerde regelingen zijn van toepassing op de Gebruikers, Pro-gebruikers en Bezoekers van de door VINTED aangehouden Accounts van Sociale Netwerken, en zij dienen zich daaraan te houden.

4 ARTIKELEN PLAATSEN

4.1 Om een Artikel op de Website te plaatsen, dient aan alle vereisten zoals uiteengezet in dit artikel en

aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 1. Alleen goederen die worden genoemd in het Catalogusreglement mogen op de Website worden geplaatst.
 2. De Verkoper zorgt ervoor dat zijn/haar Artikelen voldoen aan de regels van de Catalogus. Sommige categorieën artikelen mogen niet worden geüpload.
 3. De Verkoper dient eigenaar te zijn van de genoemde Artikelen en mag geen Artikelen plaatsen die gewoonlijk worden verkocht als laagwaardige artikelen tegen dumpprijzen (d.w.z. artikelen die tegen een lage waarde worden verkocht ten opzichte van de conforme marktprijzen).
 4. De verkoop, de ruil, het gebruik of het bezit van die Artikelen mag geen inbreuk vormen op de rechten van derden, dient in overeenstemming te zijn met intellectuele eigendomsrechten en mag niet in strijd zijn met plaatselijke, nationale of internationale toepasselijke wet- of regelgeving.
 5. Het Artikel dient te voldoen aan de in het algemeen op de markt voor dit soort Artikelen toegepaste vereisten, afhankelijk van de aard van de Transactie, tenzij de Koper en de Verkoper anderszins zijn overeengekomen.

4.2 Voor het plaatsen van een Artikel in de Catalogus moet de Verkoper de vragenlijst invullen voor het plaatsen van het Artikel. De Verkoper dient het Artikel zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven, eventuele gebreken te vermelden en de prijs van het Artikel te noemen. Wanneer de Verkoper het Artikel plaatst, verklaart hij/zij dat het Artikel voldoet aan de gegeven omschrijving en dat die omschrijving volledig is. Het plaatsen van Artikelen in de Catalogus op de Website is gratis. Verkopers kunnen daarnaast besluiten om voor Aanvullende Diensten te betalen bijvoorbeeld om de zichtbaarheid van hun Artikelen te verbeteren.

4.3 Het in de Catalogus vermelde Artikel dient niet alleen in de vragenlijst voor het plaatsen van het Artikel worden omschreven, maar er moet ook een foto van worden gemaakt. Er dient bij het plaatsen van het Artikel ten minste één foto (of meer, indien nodig, afhankelijk van het Artikel) van goede kwaliteit te worden geüpload (het gebruik van foto’s van soortgelijke artikelen of foto’s die op internet zijn gevonden is niet toegestaan). De foto moet de werkelijke kwaliteit en het uiterlijke voorkomen van het Artikel weergeven, en eventuele gebreken aan, defecten van of veranderingen aan het Artikel moeten eveneens in beeld worden gebracht.

4.4 Er mag een onbeperkt aantal Artikelen in de Catalogus op de Website worden geplaatst. Het is niet toegestaan meerdere malen hetzelfde Artikel in de Catalogus van de Website te plaatsen.

4.5 De Verkoper die het Artikel heeft geplaatst kan dit te allen tijde weer intrekken of de prijs daarvan wijzigen voordat hij/zij in contact treedt met een Gebruiker voor de verkoop of ruil van het desbetreffende Artikel.

4.6 Voor Pro-verkopers gelden aanvullende verplichtingen of beperkingen. Meer informatie hierover is te vinden in de  Pro-verkopers Gebruiksvoorwaarden en in de Gids voor Pro-verkopers  van Vinted.

 

5 VERKOOP VAN ARTIKELEN EN PRIJZEN VAN AANVULLENDE DIENSTEN

5.1 Bij het kopen van een niet-professionele verkoper kan de Koper ervoor kiezen om een Artikel op drie manieren te verkrijgen: (1) rechtstreeks kopen op de Website via het door Vinted aangeboden Geïntegreerde Betalingssysteem door gebruik te maken van de knop “Kopen” waar vergoedingen voor de Kopersbeschermingsdiensten automatisch en verplicht van toepassing zijn, (2) het uitwisselen van Artikelen door gebruik te maken van de 'swap'-functie of (3) een rechtstreekse transactie tussen Gebruikers. In het laatstgenoemde geval zijn de Koper en de Verkoper zelf verantwoordelijk voor de verkoop, de organisatie en gevolgen van de verzending van het Artikel en kunnen zij geen gebruikmaken van de in dat verband door VINTED geboden assistentie.

 

Kopen bij Pro-verkopers is alleen mogelijk via de Geïntegreerde Betaaldienst door gebruik te maken van de knop “Kopen” en waarvoor de Kopersbescherming Pro-vergoeding automatisch en verplicht van toepassing is, lees voor meer informatie de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden.

Voor wat de Aanvullende Diensten betreft, dient de Gebruiker zijn/haar bankgegevens te verstrekken, zodat de opbrengst van de op de Website tot stand gekomen verkoop op zijn/haar bankrekening kan worden overgemaakt. Indien een bankrekening of bankkaart van een derde op de Website is geregistreerd, kan het VINTED-team een legitimatiebewijs aanvragen. Bijkomende diensten leiden tot betaling van kosten door de Gebruiker, waarvan de bedragen vermeld zijn in de Prijslijst.

5.2 Volgens artikel 5.1 kunnen Gebruikers ook Artikelen onderling uitwisselen. Gebruikers kunnen aangeven dat zij artikelen willen uitwisselen door gebruik te maken van een ‘swap’-functie via de Website door het geplaatste Artikel aan te duiden als beschikbaar voor 'swappen'. De Gebruikers kunnen zelf bepalen hoe ze de uitwisseling willen regelen; ze kunnen ofwel (1) besluiten het via de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst te doen of (2) rechtstreeks afspraken maken over de wijze waarop de betaling, verzending en eventuele andere zaken met betrekking tot het Artikel dat ze willen uitwisselen (d.w.z. zonder gebruik te maken van de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst).

5.3 Wanneer een Artikel overeenkomstig artikel 4 te koop wordt aangeboden in de Catalogus en als zodanig voor andere Gebruikers wordt gepubliceerd, vormt dit een aanbod tot verkoop van het betreffende artikel door de Verkoper, welk aanbod door een Koper kan worden aanvaard. In de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden wordt uitgelegd hoe de Koper Artikelen van Pro-verkopers kan kopen.

5.4 In het geval dat de Transactie een verkoop is, wordt de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst automatisch aangeboden aan de Koper. Indien de Koper kiest voor de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst, is een Kopersbeschermingsvergoeding verplicht van toepassing op de Transactie. Daarnaast aanvaardt de Koper het aanbod van Verkoper wanneer hij/zij klikt op “Betaal nu” op de betaalpagina. De Koper erkent dat zijn/haar aanvaarding van het aanbod is gedaan met inachtneming van de omschrijving van het Artikel, welke het voorwerp van de verkoop is. Zowel Koper als Verkoper erkennen dat:

 1. tussen Koper en Verkoper een juridisch bindende overeenkomst tot stand komt voor de koop van goederen “de Koopovereenkomst”;
 1. dat dit een vaste verbintenis van elke partij inhoudt bij deze overeenkomst tot uitvoering van de overeenkomst met de Verkoper onder de voorwaarden van het aanbod; en
 1. dat, voor alle duidelijkheid, VINTED geen partij is bij deze verkoopovereenkomst.

5.5 de Verkoper kan besluiten om Aanvullende Diensten te kopen om de zichtbaarheid van zijn/haar Artikelen te verbeteren. Gegevens over de bestaande reclamediensten voor Artikelen zijn vermeld in de Prijslijst. 

 1. KOPERSBESCHERMINGSDIENSTEN

6.1 Kopersbescherming Voor Artikelen die door Verkopers in de hoedanigheid van consument aan Kopers worden verkocht, alsmede voor Artikelen die door Pro-verkopers worden verkocht aan Kopers die als beroepsbeoefenaren optreden, is de Kopersbescherming automatisch en verplicht van toepassing op de Transactie wanneer de Koper gebruikmaakt van de Geïntegreerde Betaaldienst. Het is niet van toepassing indien de Koper en de Verkoper overeenkomen de Transactie buiten de Website af te ronden. Indien de Koper besluit gebruik te maken van de Geïntegreerde Betaaldienst, dient de Verkoper hieraan te voldoen. De Geïntegreerde Betaal- en Verzenddiensten zijn alleen beschikbaar in sommige landen en/of regio's. Als de Dienst niet beschikbaar is, dienen Verkoper en Koper een van de methoden overeen te komen voor hun Transactie zoals vermeld in artikel 5.1.

Indien de Koper kiest de Geïntegreerde Betaaldienst te gebruiken, wordt hij/zij geacht het aanbod van de Verkoper te hebben aanvaard zodra hij/zij op de betaalpagina op “Betalen” heeft geklikt.

Indien de Koper besluit om de Transactie zonder de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddiensten uit te voeren, dan zijn de Kopersbeschermingsdiensten van VINTED eveneens niet beschikbaar. In dat geval zijn de Koper en de Verkoper zelf verantwoordelijk voor de organisatie en gevolgen van de verzending van het Artikel en kunnen zij geen gebruik maken van de in dat verband door VINTED geboden assistentie.

6.2 Kopersbescherming (Pro) Voor Artikelen die door Pro-verkopers worden verkocht aan Kopers in hun hoedanigheid van consument, is de Kopersbescherming (Pro) automatisch en verplicht op de aankoop van toepassing. Lees voor meer informatie over Kopersbescherming Pro de Pro-verkopers Verkoopvoorwaarden.

6.3 “Kopersbescherming” en “Kopersbescherming Pro” De Kopersbeschermingsdienst omvat verschillende diensten, afhankelijk van het feit of de Koper (i) Artikelen van een Pro-verkoper koopt of niet en of hij/zij (ii) een consument is of niet:

 • Indien Koper als Pro-gebruiker/Pro-verkoper is ingeschreven en een Artikel koopt van een niet-professionele Verkoper (d.w.z. een Gebruiker in de hoedanigheid van consument), profiteert de Koper (in dit geval Pro-gebruiker/Pro-verkoper) automatisch van de in Artikel 6.6 hieronder beschreven “Kopersbescherming” en kan hij/zij recht hebben op restitutie indien aan de vereisten voor teruggaven onder de Kopersbescherming wordt voldaan.
 • Indien de Koper als Pro-gebruiker/Pro-verkoper is ingeschreven en een Artikel van een andere Pro-verkoper koopt, profiteert de Koper (in dit geval Pro-gebruiker/Pro-verkoper) automatisch van de in artikel 6.6 hieronder beschreven ‘Kopersbescherming’ en kan hij/zij recht hebben op restitutie indien aan de vereisten voor teruggaven onder de Kopersbescherming wordt voldaan.

Kopersbeschermingsdiensten zijn geen verzekeringsdiensten of juridische garantiediensten.

6.4 Kopers die profiteren van Kopersbeschermingsdiensten worden de bijbehorende vergoeding in rekening gebracht, zoals voorzien in Artikel 6.5. Betalingen geschieden dan via de Geïntegreerde Betaaldienst en leveringen via de Geïntegreerde Verzenddienst, indien deze diensten beschikbaar zijn in het land en/of de regio van de Koper.

6.5 Kopersbeschermingsvergoeding De Kopersbeschermingsdiensten vereenvoudigen en beveiligen de Transactie. VINTED incasseert de respectieve vergoedingen voor deze diensten. Om te kunnen profiteren van de Kopersbeschermingsdiensten worden Kopers voor elke Transactie een vergoeding in rekening gebracht bovenop de aankoopprijs van het Artikel. Het totale bedrag van deze vergoeding wordt voorafgaand aan de afronding van de bestelling aan de Koper getoond op de Website en berekend in overeenstemming met de Prijslijst. De betaling van de Kopersbeschermingsvergoeding stelt de Koper ook in staat te profiteren van de voordelen genoemd in artikel 6.6 hierna.

6.6 Diensten als onderdeel van de “Kopersbescherming”:

6.6.1 indien de Koper gebruik maakt van de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst, profiteert hij van de Aanvullende Dienst van Kopersbescherming die integraal en verplicht onderdeel uitmaakt van Geïntegreerde Betaal- en Verzenddiensten. De Kopersbeschermingsdienst omvat terugbetaling indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

6.6.2 Als het Artikel niet substantieel voldeed aan de door de Verkoper verstrekte beschrijving of als het Artikel tijdens verzending is beschadigd, heeft de Koper twee (2) dagen de tijd om VINTED vanaf de datum van levering van het Artikel op de hoogte te brengen door op het transactievenster van de Verkoper te klikken (“Indieningstermijn voor geschillen”). Hiermee wordt de Transactie opgeschort en behoudt VINTED de Totale Aankoopprijs. Zodra VINTED de transactie opschort, verloopt de procedure als volgt:

 1. Als eerste stap hebben Koper en Verkoper het recht en de gelegenheid om de situatie zelf op te lossen en VINTED te informeren over hun gezamenlijke beslissing. In dit geval verbindt VINTED zich ertoe een dergelijke beslissing te zullen volgen en Koper of Verkoper te vergoeden zoals overeengekomen met het op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag.
 2. Alleen indien Koper en Verkoper geen rechtstreeks overeenstemming bereiken, of indien ze niet 

de situatie rechtstreeks af willen handelen, kan de Koper of Verkoper de kwestie doorverwijzen naar VINTED en haar een bewijs leveren (bijv. foto's, documentatie, enz.) ter ondersteuning van hun standpunt. Nadat VINTED de situatie heeft beoordeeld en in het geval dat VINTED van mening is dat het Artikel inderdaad niet substantieel voldoet aan de beschrijving verstrekt door de Verkoper, zal VINTED de Transactie annuleren door de externe financiële dienstverlener die de geblokkeerde rekening beheert te informeren om de Koper te vergoeden nadat het Artikel is teruggestuurd naar de Verkoper. De Koper krijgt de totale aankoopprijs vergoed. Houd er rekening me dat VINTED geen retourzendingsdiensten verleent en dat de Koper het Artikel binnen de door VINTED gestelde termijn aan de Verkoper dient te retourneren, nadat de Verkoper een retouradres heeft opgegeven en voor retourzending heeft betaald, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper. Indien de Koper het Artikel niet binnen de door VINTED gestelde termijn terugstuurt, kan de Koper niet in aanmerking komen voor restitutie onder de Kopersbescherming.

Indien er sterke aanwijzingen zijn dat het ontvangen artikel vervalst is, kan de Koper door Vinted niet worden verplicht het artikel terug te sturen om een terugbetaling te krijgen, maar dit wordt per geval door VINTED bepaald, volgens de informatie die door de Koper en de Verkoper is verstrekt en zij verplichten zich ertoe een dergelijk besluit van VINTED te respecteren.

6.6.3 Als de Koper geen Artikel heeft ontvangen moet de Koper VINTED hiervan op de hoogte stellen door het probleem te melden door op de knop te klikken waarmee de Transactie wordt opgeschort binnen een periode van twee (2) dagen vanaf de datum die aan de Koper is vermeld waarop het Artikel naar verwachting zou worden afgeleverd, bijv. nadat het Artikel als ‘afgeleverd’ is aangeduid. Als het Artikel tijdens verzending verloren gaat, wordt de Koper door de externe financiële dienstverlener die de geblokkeerde rekening beheert de totale aankoopprijs vergoed.

6.6.4 Indien er iets mis is met het Artikel of het Artikel niet is ontvangen (zoals beschreven in 6.6.2 of 6.6.3), maar de Koper geen contact opneemt met VINTED binnen twee (2) dagen (d.w.z. de Indieningstermijn voor Geschillen) zoals bepaald in artikel 6.6.2 of 6.6.3, of eenvoudig bevestigt op de Website dat het ontvangen Artikel acceptabel was (tijdens deze termijn van 2 dagen), dan is de Transactie voltooid (conform 7.2) en eindigt de Kopersbescherming. In dit geval heeft de Koper geen recht op enige terugbetaling.

6.6.5 In het geval dat het Artikel voldoet aan de door de Verkoper verstrekte beschrijving, komt de Koper niet in aanmerking voor terugbetaling via VINTED en zal VINTED de Transactie afronden. Nadat de Transactie is afgerond en het geblokkeerde bedrag voor de Verkoper is vrijgegeven kan de Koper proberen rechtstreeks met de Verkoper te onderhandelen over de teruggave van het Artikel (bijv. een akkoord over terugbetaling, retourkosten enz.). Hierbij dient rekening te worden gehouden dat in een dergelijk geval de Verkoper ook kan weigeren om met de Koper samen te werken op grond van het feit dat de Transactie is uitgevoerd van de zijde van de Verkoper.

6.7 Indien de Koper geen gebruik heeft gemaakt van de Geïntegreerde Betaaldienst en de Dienst voor Kopersbescherming niet heeft betaald:

6.7.1 In dit geval zal VINTED de veiligheid van de betalingen niet garanderen. VINTED biedt geen assistentie aan de Koper of de Verkoper indien de Koper geen gebruik maakt van de Kopersbeschermingsdiensten. De Koper en Verkoper zijn als enige verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Transactie en ze dienen zelf over alle transactiegegevens te onderhandelen (bijv. betalingsvoorwaarden, verzending, voorwaarden om het Artikel te retourneren, verloren pakket, enz.).

6.7.2 In geval van wangedrag dat door de Koper of de Verkoper aan VINTED wordt gemeld, kan VINTED de betrokken partij bijstaan. VINTED zal indien nodig ook samenwerken met de lokale autoriteiten.

 1. GEÏNTEGREERDE BETAALDIENST

7.1 Als onderdeel van de Geïntegreerde Betaaldienst dient de Koper met een creditcard of betaalkaart, of een andere betaalmethode die van tijd tot tijd kan worden ingevoerd, vooraf te betalen voor het/de van de Verkoper gekochte Artikel(en) door gebruikmaking van de via de Website beschikbare Geïntegreerde Betaaldienst.

7.2 De door Koper betaalde bedragen (prijs Artikel, Kopersbeschermingsvergoeding, Verzendkosten, samen de ‘Totale Aankoopprijs’ genoemd) worden door een door VINTED (MANGOPAY SA) gekozen financiële dienstverlener bewaard in een e-wallet die functioneert als een geblokkeerde rekening totdat de transactie afgerond is. De transactie is afgerond:

 1. als de Koper via het platform bevestigt dat het geleverde Artikel voldoet aan de voorwaarden van het aanbod door op “Alles is ok” te klikken; of
 2. automatisch na het verstrijken van de in artikel 6.6.2 gedefinieerde Indieningstermijn voor Geschillen van 2 dagen indien er geen geschillen met betrekking tot het Artikel zijn gerezen; of
 3. indien tijdens de Indieningstermijn voor Geschillen een geschil wordt opgeworpen, na de beslechting van het geschil.

Wanneer de transactie eenmaal voltooid is, wordt de aankoopprijs onmiddellijk overgemaakt naar de e-wallet van de Verkoper. De gelden in het e-wallet van de Gebruiker kunnen te allen tijde, in elk willekeurig bedrag en zonder overboekingskosten worden overgeboekt naar zijn/haar bankrekening. De gelden in het e-wallet kunnen ook worden gebruikt voor het kopen van Artikelen op VINTED van andere Gebruikers.

7.3 VINTED schakelt MANGOPAY SA in voor de verwerking van de betaling en de opslag van de gegevens van de creditcard of betaalkaart. Om de Geïntegreerde Betaaldienst te kunnen gebruiken verklaart de Koper dat hij/zij de algemene voorwaarden van deze dienstverlener aanvaardt. De Koper is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de creditcard- of betaalkaartgegevens en VINTED wijst alle verantwoordelijkheid af voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

7.4 Houd er rekening mee dat het recht om de Geïntegreerde Betaaldienst te gebruiken alleen geldt voor verkoop op eigen naam van de Gebruiker. Een Gebruiker mag de Geïntegreerde Betaaldienst niet doorverkopen, verhuren of op een andere basis derden toestaan ze te gebruiken om dergelijke derden voor hun diensten te laten betalen. Gebruikers mogen de Geïntegreerde Betaaldienst niet gebruiken voor verschillende soorten producten en diensten anders dan die geregistreerd zijn bij VINTED. In het bijzonder bevestigt de Gebruiker dat hij/zij de Geïntegreerde Betaaldienst niet zal gebruiken voor soorten producten of diensten die niet voorkomen in het Catalogusreglement. Als VINTED op enig moment ontdekt dat de informatie die een Gebruiker over zichzelf heeft verstrekt onjuist of gewijzigd is zonder VINTED hierover te hebbe geïnformeerd of als een Gebruiker een van deze voorwaarden schendt, kunnen de Diensten met onmiddellijke ingang worden opgeschort en/of beëindigd.

7.5 Indien er bij een Gebruiker een vermoeden van door hem/haar gepleegde fraude bestaat, van welke aard dan ook, schorst VINTED de account van de desbetreffende Gebruiker met onmiddellijke ingang, alsmede de lopende transacties, in afwachting van de uitkomst van het te verrichten onderzoek.

7.6 In geval van een probleem (zoals bijvoorbeeld hints van vermoedelijke illegale verkoop op de Website, witwassen, spammen, schending van de betalingsvoorwaarden) gemeld door deaanbieder die verantwoordelijk is voor de Geïntegreerde Betaaldienst aan VINTED, kan VINTED de Account van de betreffende Gebruiker en de lopende transacties onmiddellijk opschorten in afwachting van de resultaten van het onderzoek.

7.7 VINTED behoudt zich het recht voor de Account van een Gebruiker op te schorten indien een Gebruiker met betrekking tot een Transactie via een externe betalingsdienstaanbieder een geschillenbeslechtingsprocedure start en VINTED, gelet op alle omstandigheden van de gestarte geschillenbeslechtingsprocedure, een legitieme reden heeft om de Account van de Gebruiker op te schorten (bijv. in geval van schending van een toepasselijke wet en/of van deze Algemene Voorwaarden en/of bij een waarschijnlijkheid van misbruik van de Website).

 

8 GEÏNTEGREERDE VERZENDDIENST

8.1 De Geïntegreerde Verzenddienst is alleen beschikbaar indien de Koper kiest voor of automatisch profiteert van de Kopersbeschermingsdienst. Voor haar Geïntegreerde Verzenddienst biedt VINTED haar Gebruikers de diensten aan van derden-dienstverleners die gespecialiseerd zijn in vervoer en levering, zoals hieronder nader omschreven. VINTED kan te allen tijde gebruik maken van een andere derde-dienstverlener in die branche. In dat geval zijn dezelfde regels als hieronder vermeld met onmiddellijke ingang van kracht.

Vanaf het moment dat de Gebruiker kiest voor een van deze Diensten en VINTED daarvoor betaalt, houdt VINTED het bedrag in de e-wallet van de Gebruiker op een geblokkeerde rekening.

Er zijn drie (3) verzendopties beschikbaar als onderdeel van de Geïntegreerde Verzenddiensten (1) Geïntegreerde Verzendlabels, (2) Verzendinstructies en (3) Aangepaste Verzending, (samen de ‘Geïntegreerde Verzenddiensten’). Als onderdeel van de Geïntegreerde Verzenddiensten volgen hieronder de details van elk type dienst:

Geïntegreerde Verzendlabels betekent dat VINTED een verzendlabel aanmaakt die door de Verkoper wordt gebruik. Zodra de Transactie is afgerond (overeenkomstig artikel 7.2) verkrijgt de Verkoper de prijs van het artikel. De Kopersbeschermingsdienstvergoeding en het vooruitbetaalde bedrag voor de verzenddienst wordt overgedragen aan VINTED. Alle beschikbare verzenddienstverleners en voorwaarden voor Geïntegreerde Verzendlabels:

 1. Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van UPS wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat gebruikt dient te worden voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer het Artikel tijdens de verzending verloren gaat of beschadigd raakt, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van deze dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van UPS van toepassing op de Gebruikers die daarmee profiteren van het Geïntegreerde Verzendlabel. Door gebruik te maken van deze verzenddienst profiteert de Verkoper van een maximale vergoeding voor een verloren of beschadigd Artikel van 85 euro onder de vergoeding van UPS.
 2. Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Mondial Relay wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat gebruikt dient te worden voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer het Artikel tijdens deze verzendingsprocedure verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van de dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Mondial Relay van toepassing op de Gebruiker die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. Door gebruik te maken van deze verzenddienst profiteert de Verkoper van een maximale vergoeding voor verloren of beschadigde artikelen van 25 euro onder de vergoeding van Mondial Relay.
 3. Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Chronopost wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat gebruikt dient te worden voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer het Artikel tijdens deze verzendingsprocedure verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van deze dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Chronopost Shop2Shop's van toepassing op de Gebruiker die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. Door gebruik te maken van deze verzenddienst profiteert de Verkoper van een maximale vergoeding voor verloren of beschadigde artikelen van 33 euro onder de vergoeding van Chronopost.
 4. Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Correos wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat gebruikt dient te worden voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer het Artikel tijdens deze verzendingsprocedure verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van deze dienst zijn de  algemene verkoopvoorwaarden van Correos van toepassing op de Gebruiker die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. Door gebruik te maken van deze verzenddienst profiteert de Verkoper van een maximale vergoeding voor verloren of beschadigde artikelen van 20 euro onder de vergoeding van Correos.

 

 1. Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van DPD (Nederland) BV wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat gebruikt dient te worden voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer het Artikel tijdens deze verzending verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van deze dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van DPD (Nederland) BV van toepassing op de Gebruiker die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. Door gebruik te maken van deze verzenddienst profiteert de Verkoper van een maximale vergoeding voor verloren artikelen van 520 euro onder de vergoeding van DPD (Nederland) BV.
 2. Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van DHL Parcel (Netherlands) B.V. wordt er automatisch een gefrankeerd verzendlabel van VINTED naar de Verkoper verstuurd dat gebruikt dient te worden voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer het Artikel tijdens deze verzendingsprocedure verloren en beschadigd raakt, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van deze dienst zijn de algemene verkoopvoorwaarden van DHL Parcel (Netherlands) B.V. van toepassing tussen VINTED en de Verkoper die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. Door gebruik te maken van deze verzenddienst profiteert de Verkoper van een maximale vergoeding voor een verloren en beschadigd Artikel van 20 euro onder de vergoeding van DHL Parcel (Netherlands) B.V.
 3. Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Homerr wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat gebruikt dient te worden voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer het Artikel tijdens deze verzendingsprocedure verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van deze dienst zijn de  algemene verkoopvoorwaarden van Homerr van toepassing op de Gebruiker die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. Door gebruik te maken van deze verzenddienst profiteert de Verkoper van een maximale vergoeding voor verloren of beschadigde artikelen van 20 euro onder de vergoeding van Homerr.
 4. Wanneer de Koper kiest voor de verzenddienst van Relais Colis wordt er automatisch een verzendlabel naar de Verkoper verstuurd dat gebruikt dient te worden voor de verzending van het Artikel naar de Koper. Wanneer het Artikel tijdens deze verzendingsprocedure verloren gaat, ontvangt de Koper van VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag terug. Als onderdeel van deze dienst zijn de  algemene verkoopvoorwaarden van Relais Colis van toepassing op de Gebruiker die daarmee profiteert van het geïntegreerde verzendlabel. Door gebruik te maken van deze verzenddienst profiteert de Verkoper van een maximale vergoeding voor verloren of beschadigde artikelen van 25 euro onder de vergoeding van Relais Colis.

Dienst Verzendinstructies houdt in dat de Verkoper het verzendlabel zelf moet kopen volgens de door VINTED verstrekte instructies. In dit geval wordt het door de Koper voor het Artikel betaalde bedrag en de verzendkosten op de geblokkeerde rekening aangehouden. De Verkoper dient de verzenddienst te betalen volgens de verzendinstructies van VINTED en het Artikel naar de Koper te verzenden. Indien de Verkoper nalaat de door VINTED verstrekte verzendinstructies te gebruiken en op te volgen, draagt Verkoper het risico en de kosten van de door hem/haar gemaakte extra verzendkosten; deze kosten worden niet door VINTED vergoed en hij/zij is zelf verantwoordelijk voor de verzending van het Artikel aan de Koper. Na afronding van de transactie verkrijgt de Verkoper de prijs van het Artikel evenals het op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag voor de verzendkosten. De volgende Verzendinstructiediensten zijn beschikbaar via het VINTED-platform:

(1) Indien de Koper kiest voor de Bpost International verzenddienst, verstrekt VINTED de verzendinstructies rechtstreeks aan de Verkoper. In het kader van de verzendprocedure vergoedt VINTED het volledige op de geblokkeerde rekening aangehouden bedrag van de prijs aan de Koper, indien het Artikel tijdens de verzending verloren gaat. De schadevergoeding aan de Verkoper is voor rekening van Bpost International, mits de claim wordt aanvaard. De Algemene Voorwaarden van Bpost International zijn van toepassing, met inbegrip van de bepaling over de hoogte van het bedrag van de beschikbare schadevergoeding. Zie voor meer informatie de website van Bpost International.

 

 1. Indien de Koper kiest voor de verzenddienst van Colissimo International, dan verstrekt VINTED de verzendinstructies rechtstreeks aan de Verkoper. In het kader van de verzendprocedure zal VINTED aan de Koper het volledige bedrag van de op de geblokkeerde rekening aangehouden prijs vergoeden indien het Artikel tijdens de verzending verloren gaat. De schadevergoeding aan de Verkoper is voor rekening van Colissimo International, mits de claim wordt aanvaard. De Algemene Voorwaarden van Colissimo International zijn van toepassing, met inbegrip van de bepaling over de hoogte van het bedrag van de beschikbare schadevergoeding. Zie voor meer informatie de website van Colissimo International.
 1. Indien de Koper kiest voor de verzenddienst van Correos International, dan verstrekt VINTED de verzendinstructies rechtstreeks aan de Verkoper. In het kader van de verzendprocedure zal VINTED aan de Koper het volledige bedrag van de op de geblokkeerde rekening aangehouden prijs vergoeden indien het Artikel tijdens de verzending verloren gaat. De schadevergoeding aan de Verkoper is voor rekening van Correos International, mits de claim wordt aanvaard. De Algemene Voorwaarden van Correos International zijn van toepassing met inbegrip van de bepaling over de hoogte van het bedrag van de beschikbare schadevergoeding. Zie voor meer informatie de website van Correos International.
 2. Indien de Koper kiest voor de verzenddienst van PostNL, dan verstrekt VINTED de verzendinstructies rechtstreeks aan de Verkoper. In het kader van de verzendprocedure zal VINTED aan de Koper het volledige bedrag van de op de geblokkeerde rekening aangehouden prijs vergoeden indien het Artikel tijdens de verzending verloren gaat. De schadevergoeding aan de Verkoper is voor rekening van PostNL, mits de claim wordt aanvaard. De Algemene Voorwaarden van PostNL zijn van toepassing met inbegrip van de bepaling over de hoogte van het bedrag van de beschikbare schadevergoeding. Zie voor meer informatie de website van PostNL.
 1. c) Aangepaste verzending - indien de Verkoper besluit individuele, op de klant afgestemde verzendingen te gebruiken, is de Verkoper verantwoordelijk voor de keuze van de verzendaanbieder, het bepalen van de prijs voor de verzending en het regelen van het label (‘Custom Shipping’). De Verkoper is uitsluitend verantwoordelijk indien het pakket met het Artikel op de verzendroute verloren gaat of beschadigd raakt of niet aan Koper wordt geleverd; VINTED kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld. De Verkoper dient dan ook te kiezen voor een verzendmethode die hem/haar veiligstelt in geval van problemen met de Koper en in geval van verloren of beschadigde Artikelen. De Verkoper is verantwoordelijk voor het beramen van een correcte en nauwkeurige verzendprijs en deze prijs op de lijst weer te geven. De Verkoper aanvaardt de risico's van verzending bij gebruik van Custom Shipping. VINTED biedt geen schadevergoedingen voor verloren of beschadigde Artikelen in geval van de Custom Shipping-optie en de Verkoper zal rechtstreeks met de vervoerder contact opnemen bij problemen in verband met de verzending.

8.2 De kosten voor de beschikbare Geïntegreerde Verzenddiensten (“Verzendkosten”) worden weergegeven bij het klikken op een Artikel in de Catalogus, op de detailpagina van het betreffende Artikel. De Verzendkosten zijn naast de koopprijs voor het betreffende artikel en de Kopersbeschermingsvergoeding door de Koper verschuldigd.

8.3 Zodra de Totale Aankoopprijs door de Koper is betaald, bevestigt VINTED de betaling aan de Verkoper op het platform en verstrekt zij hem/haar de verzendinstructies. De Verkoper is verantwoordelijk voor het verzenden van het Artikel binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van verzendgegevens door VINTED afgegeven met betrekking tot de gesloten Transactie, conform de verzendinstructies. Hierbij moet de Verkoper met name het trackingnummer voor de verzending vermeld op de Website noteren.

8.4 Indien het Artikel niet binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de verzendgegevens aan de Koper wordt verzonden, heeft VINTED het recht om opdracht te geven aan MANGOPAY SA om over te gaan tot de teruggave van de op de geblokkeerde rekening gehouden Totale Aankoopprijs, inclusief de verzendkosten, aan de Koper. Deze terugbetaling vormt het enige verhaal van de Koper uit hoofde van zijn overeenkomst met de Verkoper, onverminderd de wettelijke rechten van de Koper als consument indien hij het Artikel van een Pro-verkoper heeft gekocht.

9 BETALING

9.1 VINTED heeft het recht gelden te innen als onderdeel van de door haar verleende Diensten, in overeenstemming met de in de Prijslijst vermelde bedragen.

9.2 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro’s (EUR), inclusief alle toepasbare belastingen.

9.3 In het geval dat een Transactie wordt uitgevoerd met de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst, zal de Koper de betaling regelen door middel van een creditcard, debetkaart, virtuele kaart of een andere betaalmethode die is goedgekeurd voor de Geïntegreerde Betaaldienst op de Website op het moment van het sluiten van de betreffende Koopovereenkomst. De Koper kan ook het beschikbare geld gebruiken van zijn/haar Vinted-saldo (d.w.z. uw e-wallet beschikbaar via VINTED), indien van toepassing. Indien de Koper onvoldoende geld op zijn/haar Vinted-saldo heeft om het bedrag van het/de Artikel(en) te dekken, kan de Koper het ontbrekende deel betalen door middel van andere beschikbare betaalmethodes. Indien de Koper besluit geen gebruik te maken van de Geïntegreerde Betaaldienst, vindt de betaling plaats door middel van automatische incasso, bankpas (Visa/MasterCard), virtuele kaart of een andere betaalmethode die de betreffende Gebruikers zonder medewerking van VINTED onderling zijn overeengekomen.

9.4 Ingeval een Transactie wordt uitgevoerd met de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst, wordt het volledige bedrag van de rekening van de Koper gedebiteerd (de prijs van het Artikel, de verzendkosten en Kopersbeschermingsvergoeding) en int de Verkoper het aan hem/haar verschuldigde bedrag uitsluitend na de ontvangstbevestiging. Indien de Koper het Artikel niet heeft ontvangen of indien het Artikel niet wezenlijk voldoet aan de door de Verkoper verstrekte beschrijving en onder de nadere voorwaarden als bepaald in de paragrafen 6.6.2 en 6.6.3 zal het bedrag op zijn/haar rekening worden teruggestort.

9.5 Ingeval een Transactie wordt uitgevoerd zonder de Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst dienen de Koper en Verkoper de betalingsvoorwaarden overeen te komen zoals beschreven in artikel 6.7 hierboven. VINTED zal in dit geval geen kosten voor deze Transactie in rekening brengen.

10 INTERACTIE EN BERICHTEN OP DE WEBSITE

10.1 Persoonlijke berichten

Het uitwisselen van Persoonlijke Berichten tussen Gebruikers is uitsluitend bedoeld om informatie uit te wisselen

tussen Gebruikers met betrekking tot de Artikelen in de Catalogus. Indien Gebruikers Persoonlijke Berichten sturen naar andere Gebruikers,

dienen ze erop toe te zien dat ze geen:

 1. berichten of informatie versturen met reclame (tenzij dit is toegestaan in artikel 10.3 hierna);
 2. spam of content versturen waardoor virussen of wormen worden verspreid;
 3. massa-e-mailberichten van welke aard dan ook versturen (wanneer een bericht naar meer dan vijf Gebruikers wordt verstuurd of wanneer hetzelfde bericht wordt gekopieerd en verzonden naar Gebruikers die daar niet om hebben gevraagd);
 4. berichten versturen met tekst die in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is en met de goede orde, of berichten die ongepast, beledigend of lasterlijk zijn of anderszins als onverenigbaar met deze Algemene Voorwaarden en de belangen van Gebruikers worden beschouwd;
 5. berichten versturen van onwettige aard of waardoor anderszins wordt gepoogd schade toe te brengen aan andere Gebruikers en/of de Website;
 6. berichten versturen die beschouwd kunnen worden als intimidatie van welke aard dan ook;
 7. berichten versturen die ongepaste, provocerende of onwelgevallige opmerkingen bevatten over het uiterlijk van een andere Gebruiker.

Het gebruik van algoritmes - VINTED maakt gebruik van geautomatiseerde software waarmee zij alle door een Gebruiker via een Persoonlijk Bericht verzonden content, die in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is of die in strijd is met de openbare orde of die beledigend is, kan opsporen. Indien een Persoonlijk Bericht met dergelijke inhoud wordt gedetecteerd door de geautomatiseerde software, kunnen de Persoonlijke Berichten en de Gebruiker, zonder beperking van andere rechtsmiddelen, automatisch worden geblokkeerd overeenkomstig artikel 13 hieronder en/of verborgen zijn voor de Gebruiker aan wie ze werden verstuurd. De Gebruiker, die de verzender is van het geblokkeerde en/of verborgen Persoonlijk Bericht, wordt gewezen op zijn/haar verplichting te voldoen aan de Algemene Voorwaarden en is geïnformeerd dat Vinted in geval van herhaalde overtredingen verdere maatregelen onderneemt zoals het opschorten van de Account van de Gebruiker. Tenzij om redenen vermeld in het privacybeleid, heeft VINTED nooit toegang tot de inhoud van Privéberichten, inclusief berichten die zijn geblokkeerd en/of verborgen door de geautomatiseerde software. De hierboven genoemde geautomatiseerde instrumenten die door VINTED zijn aangenomen, vormen geen controleverplichting voor VINTED noch een verplichting om actief te zoeken naar onwettige activiteiten en of content op de Website en, voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, zijn geen aanleiding tot om het even welke aansprakelijkheid voor VINTED.

10.2 Uitwisseling van feedback tussen Gebruikers

Een Gebruiker mag uitsluitend schriftelijk feedback geven op een andere Gebruiker indien tussen hen een Transactie heeft plaatsgevonden.

 Er wordt geen vergoeding gegeven aan Gebruikers of aan VINTED in ruil voor hun online beoordelingen.

De feedback van een Gebruiker op een andere Gebruiker moet altijd eerlijk en redelijk zijn. Leugens en beledigingen zijn niet toegestaan.

VINTED beoordeelt geen feedback voorafgaand aan de publicatie door Gebruikers.

Indien de ontvangen feedback ongepast of lasterend is of in ieder geval niet in overeenstemming is met deze voorwaarden, zijn Gebruikers gerechtigd deze aan VINTED te melden volgens de meldingsprocedure zoals beschreven in artikel 11 hieronder. Op verzoek van de Gebruikers, heeft VINTED het recht alle feedback van de Website te verwijderen die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of met de rechten van andere Gebruikers, met inbegrip van feedback van Gebruikers die op grond van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde niet het recht hadden feedback te geven.

VINTED kan gebruikmaken van haar recht de account van een Gebruiker geheel of gedeeltelijk te blokkeren als zij heeft geconstateerd dat de Gebruiker bovenvermelde regels, toepasbaar op beoordelingen en in overeenstemming met artikel 13 hieronder, niet in acht heeft genomen.

Bezoekers mogen geen feedback geven op Gebruikers.

10.3 Forum

Gebruikers en Bezoekers kunnen het Forum raadplegen, maar alleen Gebruikers kunnen berichten posten op het Forum.

Voordat een Gebruiker of Bezoeker gebruik kan maken van het Forum dient hij/zij het Reglement van het Forum te lezen en zich daaraan te houden: https://www.vinted.nl/forum-rules. 

Gebruikers kunnen anoniem topics creëren of gebruikmaken van hun gebruikersnaam. VINTED kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de identiteit van een Gebruiker die een bericht of een topic heeft gepost, openbaar wordt gemaakt, ongeacht of dit te wijten is aan handelingen van de Gebruiker, dan wel aan handelingen van een derde, waarvan VINTED geen kennis had, dan wel aan het ontbreken van door VINTED getroffen beschermingsmaatregelen.

Het is streng verboden om op dit Forum reclameboodschappen te publiceren, links naar andere websites in te voegen, goederen te koop aan te bieden of andere commerciële activiteiten te ontplooien of biedingen te organiseren.

Het is toegestaan om advertenties te versturen over de persoonlijke Artikelen die te koop worden aangeboden, mits in overeenstemming met de regels van de Catalogus, en informatie te verstrekken over de aangeboden diensten, maar uitsluitend in de daarvoor gereserveerde categorie “Mijn advertenties”.

11 VERANTWOORDELIJKHEID

11.1 Alle Bezoekers en Gebruikers dragen als redacteurs de volledige verantwoordelijkheid voor alle informatie die zij op de Website plaatsen en, voor zover van toepassing, voor de door hen aan andere Gebruikers aangeboden, verkochte, uitgewisselde of overgedragen Artikelen. Hiermee wordt met name bedoeld dat wanneer een Gebruiker Artikelen in de desbetreffende Catalogus plaatst, de Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor het uploaden van het Artikel in de desbetreffende Catalogus, en voor de beschrijving daarvan, de bevestiging, nauwkeurigheid van de overige verstrekte details en de communicatie met andere Gebruikers (met in begrip van Persoonlijke Berichten en feedback), alsmede, in het algemeen, de met andere Gebruikers aangegane Transacties en geschillen die daaruit kunnen voortvloeien (hierna gezamenlijk te noemen de “Content”).

11.2 In dit opzicht dienen Bezoekers en Gebruikers alle toepasselijke regelgeving te respecteren. Gebruikers en Bezoekers dienen zich met name te onthouden van (i) inbreuken op de rechten van derden, (ii) schending van intellectuele eigendomsrechten of het plaatsen van vervalste artikelen, (iii) het aanzetten tot het plegen van overtredingen of misdrijven, discriminatie, haat of geweld op grond van ras, etniciteit of nationaliteit, (iv) het verstrekken van onjuiste informatie of vertrouwelijke gegevens, (v) het maken van lasterlijke opmerkingen, (vi) het plegen van handelingen die minderjarigen in gevaar kunnen brengen, (vii) het openbaar maken van de persoonsgegevens van anderen of het schenden van het recht op privacy of (viii) het zich toe-eigenen van andermans identiteit.

11.3 Indien de Content in strijd is met de toepasselijke regelgeving volgens artikel 11.2 of, meer in het algemeen, indien een Gebruiker of een Bezoeker zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaardt die Gebruiker of Bezoeker dat hij/zij uitsluitend zelf verantwoordelijk is voor de daaruit voortvloeiende directe en indirecte door derden of VINTED geleden verliezen. De Gebruiker of Bezoeker erkent en aanvaardt derhalve dat VINTED in haar hoedanigheid van hosting provider nimmer enige verificatie van de Content zal verrichten en, voor zover dit is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, nimmer verantwoordelijk kan worden gehouden voor dergelijke geleden schade of verlies door Gebruikers en/of derden. Bovendien kan VINTED, zonder uitputtend te zijn, niet verantwoordelijk worden gehouden voor: (i) enig handelen of nalaten van Gebruikers en Bezoekers, (ii) de door Gebruikers en Bezoekers op de Website geplaatste informatie, de onderwerpen, juistheid en uitputtendheid daarvan en/of de vraag in hoeverre zij in overeenstemming zijn met toepasselijke regelgeving of (iii) de kwaliteit en kwantiteit van Artikelen die Gebruikers via het gebruik van de Website verkopen of kopen, noch de vraag of zij beantwoorden aan de gegeven beschrijving.

11.4 VINTED is niet verantwoordelijk voor de online geüploade Content door Gebruikers. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun online geüploade Content.VINTED verwijdert de Content van Gebruikers die naar behoren aan haar werd meegedeeld in overeenstemming met de procedure beschreven in artikel 13 en volgens de toepasselijke wetgeving. Indien deze Content in strijd is met de toepasselijke wetgeving en/of het beleid van VINTED, waaronder alle regels/voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik en de werking van de Website, kan VINTED maatregelen tegen de Gebruiker treffen, met name aangaande het gebruik van zijn/haar Account, zoals bepaald in artikel 13 hieronder. Indien Gebruikers of Bezoekers Content ontdekken waarin misdrijven tegen de menselijkheid worden gedoogd, waarin wordt aangezet tot rassenhaat en/of geweld of indien sprake is van kinderpornografie of om het even welke onwettige content, dient VINTED onmiddellijk te worden geïnformeerd:

 1. door de hier beschreven meldingsprocedure toe te passen; of
 2. door een e-email te sturen naar [email protected]nl;
 3. door een brief te sturen waarin de onderliggende feiten nader worden omschreven naar het volgende adres: VINTED UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Litouwen.

Indien dergelijke Content wordt gemeld, zal VINTED onmiddellijk, zonder kennisgeving, het Account van de Gebruiker opschorten en de betreffende Content verwijderen, zoals bepaald in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden. VINTED zal de lopende transacties opschorten bij het onderzoeken van de kwestie, hetgeen met name tot gevolg kan hebben dat VINTED een van de in artikel 13 genoemde maatregelen zal nemen.

Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content als gevolg heeft dat deze Algemene Voorwaarden en/of zijn/haar rechten of de rechten van een derde worden geschonden (bijv. vervalsing, belediging, inbreuk op privacyrechten), kan de Gebruiker dit aan VINTED melden:

 1. door de hier beschreven meldingsprocedure toe te passen; of 
 2. door een e-email te sturen naar [email protected]nl;
 3. door een brief te sturen waarin de onderliggende feiten nader worden omschreven naar het volgende adres: VINTED UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Litouwen.

Indien dergelijke Content wordt gemeld, kan VINTED maatregelen nemen tegen de Gebruiker, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van zijn/haar Account, zoals bepaald in artikel 13 hieronder. Meer in het algemeen dienen Gebruikers zich te onthouden van het uploaden van alle Content die onrechtmatig, onwaar of onnauwkeurig is. Gebruikers dienen te goeder trouw te handelen en de Website te goeder trouw te gebruiken.

11.5 VINTED is niet verantwoordelijk voor belastingverplichtingen of rapportageverplichtingen die voor Gebruikers uit hun activiteiten op de Website kunnen voortvloeien. Ten behoeve van de Transacties die op de Website worden verricht, zijn de Gebruikers zelf alleen verantwoordelijk voor eventuele fiscale rapportageverplichtingen, indien er sprake is van toepasselijke wetgeving.

11.6 In geval van een Transactie die wordt verricht zonder de door VINTED aangeboden Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst, is de Verkoper verantwoordelijk voor de tijdige levering aan de Koper van het Artikel in een juiste en geschikte vorm en volgens hun instemming. Indien op enig moment een geschil ontstaat tussen de Koper en de Verkoper over de levering van het Artikel, moet de Verkoper bewijzen dat het Artikel is verstuurd (dit kan bijvoorbeeld geschieden in de vorm van een trackingnummer, factuur of een document van de koeriersdienst).

11.7 In geval van een Transactie die zonder de door VINTED aangeboden Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is uitgevoerd, is de Koper verantwoordelijk voor de tijdige betaling van het Artikel, in overeenstemming met de door de Verkoper gestelde voorwaarden of in overeenstemming met de in onderling overleg overeengekomen voorwaarden.

11.8 In het geval van een Transactie die zonder de door VINTED aangeboden Geïntegreerde Betaal- en Verzenddienst is uitgevoerd, begrijpt en aanvaardt de Gebruiker dat VINTED niet verantwoordelijk is voor geschillen die zich tussen Kopers en Verkopers voordoen en dat ze geen bijstand zal verlenen of zich niet zal bemoeien met het beslechten daarvan. Deze geschillen kunnen worden opgelost naar het plaatselijk toepasselijk recht, tenzij partijen in onderling overleg hebben besloten dat de wetgeving van een ander land van toepassing is.

11.9 VINTED kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onvoorzienbare gebeurtenissen zoals cyberaanvallen, beveiligingsinbreuken betreffende de overdracht van gegevens of voor het garanderen van gegevensoverdracht met een bepaalde omvang of snelheid. Het is aan de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of software te beschermen, met name tegen besmetting met virussen die op het internet circuleren.

12 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER
12.1 De Gebruiker verbindt zich ertoe:

 • bij het registreren op de Website, eerlijke informatie over zichzelf te verstrekken, met name zijn/haar gebruikersnaam en e-mailadres;
 • zich eenmalig op de Website te registreren en niet meer dan één account aan te maken, tenzij een Gebruiker een persoonlijke account en een Vinted Pro-account wenst te hebben; in dat geval kan de Gebruiker zich echter niet met dezelfde e-mails registreren; deze accounts dienen bovendien duidelijk gescheiden te zijn; wat inhoudt dat een persoonlijke account kan niet worden gebruikt voor commerciële verkoopdoeleinden en vice versa;
 • de Website en/of de Diensten niet te gebruiken voor het aangaan van onrechtmatige handelingen of transacties of frauduleuze handelingen;
 • bij elk gebruik van de Website objectieve, juiste, volledige en gedetailleerde informatie te verstrekken over de ruil en/of de voorgenomen verkoop;
 • ervoor te zorgen dat de voorgestelde prijs voor de ruil en/of de verkoop van de Artikelen, alsmede andere gegevens daarover, juist zijn;
 • geen informatie die op de Website verschijnt en door VINTED of een andere Gebruiker van de Website is geüpload te kopiëren of onrechtmatig te gebruiken.

12.2 Gebruikers en Bezoekers verbinden zich ertoe bij het gebruik van de Website de volgende regels na te leven:

 • geen gebruik te maken van (met name delen en/of publiceren) misleidende of onjuiste informatie en/of gegevens;
 • niet aan te moedigen tot het verwerven van goederen waarvan de verkoop verboden of beperkt is;
 • geen gebruik te maken van (met name delen en/of publiceren) foto’s (i) waarvan de betreffende Gebruiker niet de intellectuele eigendomsrechten houdt (in het algemeen zijn dit foto’s die van internet zijn gehaald), of (ii) die links naar andere websites bevatten;
 • geen gebruik te maken (met name delen en/of publiceren) van foto's (i) waarop anderen dan de betreffende Gebruiker zelf zichtbaar zijn, tenzij de andere zichtbare personen ermee hebben ingestemd met de publicatie van deze foto's; of (ii) die in strijd zijn of kunnen worden geacht met goede zeden en/of openbare orde (bijv. erotische foto's, pornografische foto's of foto's met gewelddadige inhoud);
 • niet aanbieden en/of verkopen en/of kopen en/of ruilen en/of overdragen van Artikelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals geregistreerde handelsmerken en/of andere tekens voor zover deze worden beschermd door het toepasselijke recht (zoals bijv. bedrijfstekens in bepaalde rechtsgebieden) en/of modelrechten en/of auteursrechten;
 • geen inbreuk te maken op de eigendomsrechten en/of de persoonlijke rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten);
 • niet de toepasselijke wet- en/of regelgeving te overtreden;
 • niet in strijd met de openbare orde en/of goede zeden te handelen;
 • geen gebruik te maken (met name delen en/of publiceren) van programma’s of computerbestanden die virussen bevatten of die (i) de normale werking van de Website en/of de Diensten kunnen verstoren, (ii) de computers van Gebruikers kunnen infecteren en derhalve kunnen leiden tot verliezen voor de Gebruiker of van zijn/haar bezittingen of (iii) de Gebruiker belemmeren de Website, de Diensten of de computer van de Gebruiker te gebruiken;
 • het niet aanbieden en/of delen en/of anderszins promoten van links naar andere websites en/of bedrijven die soortgelijke diensten verlenen als de Website.

12.3 De Gebruikers en Bezoekers verplichten zich geen data van de Gebruikers van de Website of gegevens over de activiteiten van Gebruikers van de Website, waaronder begrepen Transacties, en de aantallen, soorten, prijzen, enz. daarvan te verzamelen, gelijktijdig te houden, aan derden door te geven, te publiceren, openbaren of te verstrekken, indien deze gegevens op illegale wijze of als gevolg van een onrechtmatig handelen of nalaten beschikbaar worden.

De Gebruikers en Bezoekers verplichten zich daarnaast geen informatie die op de Website verschijnt te verzamelen, gelijktijdig te houden, aan derden door te geven, te publiceren, openbaren of te verstrekken, indien daardoor de rechten van andere Gebruikers kunnen worden aangetast. Deze beperking is niet van toepassing op de functie “delen” die op de Website bestaat en die Gebruikers in staat stelt openbare informatie te delen die beschikbaar is op de Website in VINTED’s Sociale Netwerkaccounts of in hun eigen sociale netwerkaccounts, alsmede om dergelijke informatie per e-mail aan zichzelf of anderen te verzenden.

12.4 Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving is VINTED niet verantwoordelijk voor gedrag van een Gebruiker wanneer die Gebruiker gebruik maakt van de Website of de Diensten. VINTED is met name niet verantwoordelijk voor een gebrekkige uitvoering of het niet uitvoeren van Transacties door Gebruikers.

12.5 De Gebruiker verplicht zich zijn/haar inloggegevens en wachtwoord niet met derden te delen, met uitzondering van de mensen die de Gebruiker gemachtigd heeft om zijn/haar inloggegevens te gebruiken.

12.6 De Gebruiker verplicht zich informatie op de Website die niet meer relevant is vanwege wijzigingen in zijn/haar gegevens onmiddellijk bij te werken (met name de informatie die tijdens de registratie op de Website wordt verstrekt), alsmede niet meer relevante informatie over de Artikelen die in de Catalogus staan vermeld en de staat daarvan.

12.7 Wanneer hij/zij de Website gebruikt, verklaart de Gebruiker of Bezoeker:

 • dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is (anders moet een ouder of voogd namens hem/haar registreren), dat hij/zij gebruik maakt van alle Diensten van de Website ter vervulling van zijn/haar eigen behoeften die geen verband houden met beroepsmatige activiteiten, en (iii) dat zij/hij volledig in staat en gerechtigd is de Transacties op de Website uit te voeren;
 • dat hij/zij de Algemene Voorwaarden en alle overige contractuele documenten zoals het Privacybeleid, het Veiligheidsbeleid, alsmede de overige regels van de Website aanvaardt en naleeft;
 • dat hij/zij begrijpt dat hij/zij geheel verantwoordelijk is voor de uitgevoerde Transacties;
 • dat hij/zij begrijpt dat hij/zij bij het bestellen van een Artikel zich verplicht dit Artikel te kopen of met elkaar uit te wisselen en dat het niet uitvoeren van deze Transactie hem/haar kan verplichten de door de Verkoper geleden verliezen te vergoeden;
 • dat hij/zij begrijpt dat hij/zij VINTED moet betalen als hij/zij besluit gebruik te maken van de Aanvullende diensten in overeenstemming met de prijzen en procedures als vermeld in de Prijslijst.

13 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN VINTED

13.1 VINTED kan Gebruikers of Bezoekers het gebruik van de Website volledig (“Volledige blokkering”) of gedeeltelijk (“Gedeeltelijke blokkering") verbieden - zoals hierna verder uitgelegd - voor het gebruik van de Website (door de redenen voor het verbannen of beperken te verklaren), met name door het verwijderen van de naar de Website geüploade Content, door de account van de Gebruiker op te heffen en door de Gebruiker te beletten zich opnieuw te aan te melden op de Website of door de Bezoeker te beletten de Website te bezoeken, met inachtneming van een voorafgaande officiële kennisgeving van VINTED aan deze Gebruikers of Bezoekers, indien zij:

 1. op het moment van hun registratie op de Website of tijdens hun gebruik van de Website onjuiste, misleidende en/of onvolledige informatie verstrekken volgens de Algemene Voorwaarden;
 2. willens en wetens op de Website onjuiste informatie verstrekken, anderen beledigen of zich ongepast gedragen;
 3. gebruikmaken van de identiteit van een andere Gebruiker van de Website of anderszins onrechtmatig handelen;
 4. inloggen vanaf hetzelfde IP-adres of dezelfde computer als het adres van de computer die geblokkeerd was vanwege overtredingen;
 5. voldoen aan de in het Catalogusreglement  en de  Gids voor Pro-verkopers uiteengezette kwalificatiecriteria om als Pro-gebruiker te worden beschouwd en zich niet als Pro-gebruiker te registreren of hun bestaande Gebruikersaccount om te zetten in een Pro-Gebruikers Account binnen 60 dagen na kennisgeving van VINTED. VINTED zal de Gebruiker een dergelijke kennisgeving doen door een banner te tonen wanneer de Gebruiker zich aanmeldt op de Website en een bericht te sturen naar zijn/haar VINTED-inbox. VINTED zal de Gebruiker ook per e-mail op de hoogte stellen indien de Gebruiker dit in zijn Accountinstellingen heeft geaccepteerd. Meer uitleg is  hier te vinden; of
 6. ten minste drie waarschuwingen van VINTED hebben ontvangen.

“Gedeeltelijke blokkering” betekent dat de Gebruiker geen Artikelen meer in de Catalogus kan plaatsen, niet meer met andere Gebruikers kan communiceren en/of niet meer actief kan deelnemen aan het Forum.

“Volledige blokkering” betekent dat de Account van de Gebruiker wordt geblokkeerd en/of opgeheven en de optie voor het gebruik van de Website op de computer van de Gebruiker wordt geblokkeerd. De Gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat hij/zij na een “volledige blokkering” zich niet meer opnieuw kan registreren op de Website. In geval van annulering van de Account van de Gebruiker kan VINTED bepaalde informatie opslaan, in overeenstemming met het Privacybeleid van VINTED, aangezien het noodzakelijk kan zijn om de omstandigheden rond het besluit van VINTED om de Account van de Gebruiker te annuleren en de gegevens over te dragen aan de instellingen en autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wet.

13.2 Na ontvangst van de kennisgeving eveneens ingevolge bovenstaand artikel 11.4 of in overeenstemming met de regels van bevoegde autoriteiten, verwijdert VINTED onmiddellijk alle onwettige Content. VINTED kan bovendien, te allen tijde, de door de Gebruiker in de Catalogus geplaatste Artikelen of alle overige door de Gebruiker verstrekte gegevens van de Website verwijderen, indien deze Artikelen of deze gegevens in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de toepasselijke regelgeving of met de goede morele maatstaven of openbare orde.

13.3 VINTED kan een schending van de Voorwaarden onderzoeken en de bevoegde instanties en autoriteiten daarvan op de hoogte stellen.

13.4 VINTED kan de Catalogus, advertentieruimte of andere informatie over de Artikelen te allen tijde herindelen om de Website gebruiksvriendelijker te maken; deze wijzigingen zullen echter geen veranderingen aanbrengen in de door de Gebruiker geleverde Content. VINTED mag te allen tijde Nieuws publiceren met beschrijvingen, instructies, regels of andere informatie die verband houdt met het onderwerp van het Nieuws.

13.5 VINTED kan te allen tijde Nieuws of andere mededelingen publiceren met betrekking tot korte en lange termijn aanbiedingen op de Website, wedstrijden, spellen of promoties die voldoen aan de nationale wetgeving ter promotie van nieuwe Diensten of goederen of diensten van derden. Bijzondere voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Informatie over aanbiedingen, promoties, spellen of loterijen die in overeenstemming zijn met nationale wetgeving zal op de Website worden vertoond. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die op de Website worden gepubliceerd die van toepassing zijn op Nieuws, prevaleren laatstgenoemde voorwaarden.

13.6 VINTED kan de Website te allen tijde beëindigen of opschorten of het beheer daarvan overdragen aan derden, mits zij de Gebruikers van de Website daarvan ten minste dertig (30) dagen vooraf in kennis stelt.

13.7 VINTED kan een “rusttijd”-status toepassen voor elke Gebruiker die gedurende 30 dagen inactief is geweest). Indien de Gebruiker een “rusttijd”-status heeft, zullen Artikelen die door die Gebruiker te koop worden aangeboden voor andere Gebruikers onzichtbaar zijn. VINTED behoudt zich het recht voor om Artikelen die door een Gebruiker te koop worden aangeboden te verwijderen als dergelijke Artikelen niet zijn verkocht gedurende een aanzienlijk lange periode. Voorafgaand aan de toepassing van de “rusttijd”-status en/of het verwijderen van Artikelen stuurt VINTED een kennisgeving naar de Gebruiker. Via een dergelijke kennisgeving zal de Gebruiker op de hoogte worden gebracht van de aanstaande wijziging van zijn status en/of de aangeboden Artikelen en zal ze de Gebruiker toestaan een dergelijke wijziging te weigeren. De Gebruiker dient VINTED binnen de in de communicatie vermelde kennisgevingstermijn op de hoogte te stellen van zijn weigering van de wijziging. Als de Gebruiker deze wijziging niet binnen de gestelde termijn van de kennisgeving weigert, wordt de Gebruiker geacht de wijziging van VINTED in zijn status en/of verwijdering van de aangeboden Artikelen te hebben aanvaard.

14 PERSOONSGEGEVENS

14.1 In het Privacybeleid dat via de link http://www.vinted.nl/privacy-policy, kan worden ingezien, wordt beschreven welke Persoonsgegevens van de Gebruiker door VINTED worden verzameld en met welk doeleinde VINTED die gegevens verwerkt. Het Privacybeleid en eventuele onderdelen daarvan zijn niet bedoeld als contractuele bepalingen en maken geen deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

14.2 In deze Algemene Voorwaarden zijn de verplichtingen van VINTED geregeld. Voor de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden jegens u is de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben noodzakelijk en wordt deze deels uitgevoerd op basis van onze contractuele verplichtingen jegens u. Gegevensverwerking buiten onze contractuele verplichtingen is altijd gebaseerd op een andere rechtsgrond in overeenstemming met het Privacybeleid.

14.3 Wanneer u de gegevensverwerking onafhankelijk en los van VINTED uitvoert, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke gegevensbescherming (met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de privacywetgeving. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het informeren van betrokkenen overeenkomstig Art. 12, Art. 13 en Art. 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het beschikken over een wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens.

14.4 U bent over het algemeen verplicht om VINTED nauwkeurige gegevens te verstrekken. Wanneer gegevens over u worden gewijzigd (bijv. uw adres of achternaam) dient u deze wijzigingen onverwijld door te geven door uw accountgegevens te wijzigen. De schade en niet-naleving als gevolg van onjuiste gegevens die door u worden verstrekt, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, tenzij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy in strijd zijn met een exclusieve verantwoordelijkheid van u voor dergelijke schade en niet-naleving.

14.5 Wanneer u besluit Pro-verkoper te worden, wordt de verwerking van persoonsgegevens die door u en VINTED worden uitgevoerd verder geregeld in de Gebruiksvoorwaarden van Vinted Pro-verkopers en de bijbehorende bijlagen. In het geval u een Pro-verkoper wordt, verwerkt VINTED ook gegevens die naar u verwijzen in overeenstemming met het Privacybeleid.

15 BEHEERSING, GESCHILLENBESLECHTING EN BEËINDIGING

15.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de nationale wetgeving van de Gebruiker.

15.2 in geval van een onenigheid tussen VINTED en de Gebruiker (Pro-gebruikers en Pro-verkopers dienen gebruik te maken van de in de Gids voor Pro-verkopers genoemde procedure), moedigt VINTED Gebruikers aan om eerst contact op te nemen met VINTED om in ieder geval een minnelijke oplossing te vinden. De Gebruiker kan:

 1. In de eerste plaats een schriftelijke klacht indienen bij Vinted Support via het  contactformulier.
 2. Bij het uitblijven van een bevredigend resultaat met Vinted Support zullen de Gebruiker en VINTED zich binnen een redelijke termijn van één (1) maand inspannen om de klacht van de Gebruiker op minnelijke wijze op te lossen.  [email protected]
 3. Indien de kwestie onopgelost blijft of de Gebruiker niet tevreden is met het resultaat, kan de Gebruiker gebruikmaken van alternatieve geschillenbeslechtingsmethodes zoals consumentenbemiddeling. VINTED is niet verplicht om dergelijke methoden te gebruiken om de geschillen met Gebruikers op te lossen. Geschillen tussen Verkopers en Kopers komen niet in aanmerking voor consumentenbemiddeling. De Gebruiker kan gebruikmaken van de volgende bemiddelingsdiensten:

- voor Spanje, het Gemeentelijk Consumenteninformatiebureau ("Oficina Municial del Consumidor").

- voor Frankrijk en Luxemburg komen enkel geschillen die voortkomen uit diensten of functies van VINTED waar de Gebruiker voor heeft betaald in aanmerking voor bemiddeling (bijv. Kopersbeschermingsdiensten en de geautomatiseerde boostfunctie voor artikelen van Verkopers). In Frankrijk is VINTED lid van de Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) en van haar bemiddelingsservice voor e-commerce-zaken (60 rue la Boétie, F-75008 Parijs) – https://www.mediateurfevad.fr. Voor meer informatie over het indienen van een klacht bij een bemiddelaar, klik hier.

- voor Luxemburg, de Consumentenombudsdienst (Service national du Médiateur de la consommation, Ancien Hôtel de la Monnaie, 6 rue du Palais de Justice L-1841 Luxemburg, [email protected]).

- De Europese Commissie heeft een platform voor geschillenbeslechting opgezet om mogelijke klachten van consumenten na een online-aankoop te verzamelen en door te sturen naar de bevoegde nationale bemiddelaars. Dit platform is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

15.3 De Gebruiker kan zijn relatie met VINTED te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen, maar zal al zijn verplichtingen moeten nakomen die voortvloeien uit Transacties die de Gebruiker is aangegaan vóór het einde van zijn relatie met VINTED. De Gebruiker kan zijn relatie met VINTED beëindigen door zijn/haar Account op te zeggen of door een e-mail te sturen. VINTED kan haar relatie met de Gebruiker beëindigen door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving van dertig (30) dagen. Daarnaast kan VINTED haar relatie met de Gebruiker met onmiddellijke ingang beëindigen om de volgende redenen (maar niet beperkt tot):

 1. in geval van schending van de artikelen 7.4, 7.5 en 8 van deze Algemene Voorwaarden;
 2. in geval van schending van artikel 11.2 door het uploaden van Content die misdaden tegen de menselijkheid verdedigt, aanzet tot rassenhaat en/of geweld of die betrekking heeft op kinderpornografie;
 3. in geval van schending van de verplichtingen van een Gebruiker zoals vermeld in artikel 12;
 4. in geval van schending van artikel 4.1, in het bijzonder door foto's en/of content te uploaden in strijd met IE-rechten van derden of afbeeldingen van derden te plaatsen zonder hun voorafgaande toestemming te hebben verkregen;
 5. in geval van oplichting, frauduleuze activiteiten, misbruik of oneigenlijk gebruik door de Gebruiker van de VINTED-diensten.
 6. in geval van overtreding van de wet; of
 7. wanneer de Gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging van deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming met artikel 2.8.

15.4 VINTED en de ondernemingen van haar groep hebben alle rechten, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, die met name in haar systeem zijn opgenomen (de Catalogus, de transmissie, enz.), de lay-out en het ontwerp van de Website, de door en voor de Website gebruikte software, in de door en voor de Website gebruikte handelsmerken en domeinnamen.

15.5 Het verstrekken van informatie of gegevens, met name foto’s op de Website die als Content worden beschouwd, houdt in dat Gebruikers van de Website of de Diensten daarmee VINTED en elk bedrijf dat tot de VINTED-groep behoort kosteloos een niet-exclusieve licentie verstrekken voor het wereldwijde gebruik van de Content, welke licentie van toepassing is voor de duur van de toepasselijke rechten, voor zover van toepassing (en eventuele verlengingen daarvan). Een dergelijke licentie omvat het recht om de Content te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te weergeven en aan te passen. VINTED kan dergelijke Content gebruiken op alle tot dusver bekende en onbekende media en met name op tv, papieren documenten, internet (op banners en artikelen, op andere websites) en sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, enz.), voor operationele, commerciële, reclame- en interne doeleinden van de VINTED-groep, en de Gebruiker gaat daarmee akkoord. Gebruikers zijn bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor de Content en bevestigen dat ze er alle rechten op hebben.

15.6 Alle kennisgevingen, verzoeken en overige communicatie uitgewisseld tussen de Gebruiker en VINTED, worden verzonden als vermeld in de Algemene Voorwaarden via het contactformulier op de Website, en/of aan of door de Gebruiker per e-mail, naar het e-mailadres dat tijdens de registratie op de Website is opgegeven.

15.7 De Algemene Voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er tussen VINTED en de Gebruikers een samenwerkingsverband (ongeacht de wettelijke vorm) of een arbeidsrechtelijke relatie ontstaat, of een relatie tussen een zakelijke vertegenwoordiger en diens klant, dan wel een franchiserelatie.

15.8 VINTED mag, met inachtneming van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan derden overdragen en/of cederen, met name in geval van het afstoten van een bedrijfsactiviteit, een fusie door middel van het oprichten van een nieuwe vennootschap, een fusie door absorptie, splitsing of een zeggenschapswijziging die van invloed is op VINTED, mits dit niet de bescherming van het consumentenrecht vermindert. Een dergelijke overdracht ontslaat VINTED van alle toekomstige verplichtingen als exploitant van de WEBSITE, in het bijzonder jegens haar Gebruikers en Bezoekers. Indien VINTED deze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdraagt en/of cedeert, heeft de Gebruiker het recht de relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen en zijn/haar account bij VINTED te sluiten. Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk overdragen of cederen.

15.9 A Een Gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de toegang, het gebruik of het beheer van de Website of de Diensten door middel van een kennisgeving. Kennisgevingen moeten worden verzonden naar VINTED door gebruikmaking van het formulier op de Website of door een brief te richten aan VINTED UAB, Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, Litouwen. Voor alle juridisch vragen kunt u met VINTEND contact opnemen via: [email protected] 

15.10 indien enige of een deel van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde autoriteit in welke mate dan ook ongeldig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling in zoverre worden afgesplitst van de overige bepalingen die geldig en afdwingbaar blijven voor zover wettelijk toegestaan.

15.11 Deze Algemene Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst tussen VINTED en u en vervangen en schrappen alle eerdere overeenkomsten, toezeggingen, waarborgen, garanties, verklaringen en afspraken tussen VINTED en u, al dan niet schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. VINTED en de Gebruiker komen overeen dat bij het aangaan van deze Voorwaarden is uitgegaan van een verklaring, representatie, waarborg of garantie (al dan niet onopzettelijk of onachtzaam) die niet is vermeld in deze Voorwaarden of enig document waarnaar daarin wordt verwezen. Noch VINTED noch u heeft enige vordering tot onopzettelijke of onachtzame verkeerde voorstelling op basis van enige verklaring in deze voorwaarden of enig document waarnaar daarin wordt verwezen.